8 pryncypiów AgilePMⓇ

Jednym z podstawowych elementów zwinnego zarządzania projektami wg metodyki AgilePM jest zestaw ośmiu pryncypiów. Nieprzestrzeganie któregoś z pryncypiów generuje niepotrzebne ryzyka dla projektu i może doprowadzić do nieosiągnięcia zakładanego rezultatu. Pryncypia pomagają realizować projekt zgodnie z wartościami i filozofią Agile. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy wszystkie pryncypia i prezentujemy, co oznaczają one w praktyce dla Kierownika Projektu i członków zespołu projektowego.

  1. Koncentruj się na potrzebie biznesowej

Każda decyzja podejmowana w projekcie powinna być analizowana pod kątem nadrzędnego celu projektu – czyli zaspokojenia potrzeby biznesowej.

Zadaniem Kierownika Projektu jest zadbanie o zrozumienie i respektowanie priorytetów biznesu przez członków zespołu. Pomocne będzie stosowanie techniki priorytetyzacji MoSCoW (ang. Must Have, Should Have, Could Have i Won`t Have (this time)). Troszczyć się również powinien o to, by opracowane zostało wiarygodne uzasadnienie biznesowe i zagwarantowanie dostarczenia Minimalnego Użytecznego Podzbioru (Minimum Usable SubseT).

  1. Dostarczaj na czas

Dostarczanie rozwiązania na czas często jest najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie projektu.

Zgodnie z tym pryncypium Kierownik Projektu powinien zadbać o właściwy podział pracy na timeboxy i skupianie się na priorytetach biznesowych, a także budowanie zaufania poprzez przewidywalne dostarczanie.

Spóźnione dostarczenie może podważyć cały sens projektu!

  1. Współpracuj

Zespoły wspierane przez kulturę współdziałania zawsze będą działały lepiej niż grupa luźno powiązanych osób. Trzecie pryncypium “Współpracuj” akcentuje to bardzo wyraźnie. Współpraca ułatwia wzajemne zrozumienie, zwiększenie tempa pracy i tworzy poczucie współodpowiedzialności za rozwiązanie.

Według tego pryncypium Kierownik Projektu powinien zadbać m.in. o to, aby odpowiedni interesariusze byli angażowani w odpowiednim momencie w trakcie realizacji projektu, a członkowie zespołu zachęcali przedstawicieli biznesu do współuczestnictwa oraz budowali kulturę jednego zespołu, czyli „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

  1. Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości

W podejściu AgilePM jakość dostarczonego rozwiązania powinna zostać ustalona na samym początku projektu. Prace w projekcie powinny być nastawione na realizację tego określonego poziomu jakości (nie wyższego i nie niższego).

Pryncypium to wymaga od członków zespołu określenia pożądanego poziom jakości produktu, zanim rozpoczną wytwarzanie. Kierownik Projektu powinien dopilnować, aby produkt był testowany wcześnie i systematycznie, a jakość nie stała się zmienną projektową.

  1. Buduj przyrostowo od solidnych podstaw

Ustanowienie solidnych podstaw dla projektu jest kluczowym aspektem. AgilePM postuluje zrozumienie zakresu rozwiązywanego problemu biznesowego i proponowanego rozwiązania bez wdawania się w zbędne (w początkowej fazie) szczegóły. Zbyt drobiazgowa analiza wymagań może paraliżować projekt.

Po ustanowieniu podstaw dla rozwoju, rozwiązanie powinno być budowane przyrostowo – tak by sensownie dostarczać rzeczywistą wartość biznesową. Przyrostowe dostarczanie wzbudza zaufanie interesariuszy i zachęca do udzielania informacji zwrotnej.

  1. Rozwijaj iteracyjnie

To pryncypium wykorzystuje praktykę rozwoju iteracyjnego. W kombinacji z częstymi demonstracjami działającego produktu i całościowym przeglądem gwarantuje powstanie informacji zwrotnej w odpowiednim czasie i systematyczne wprowadzanie zmian.

Kierownik Projektu ma zadbać o to, aby Zespół Rozwoju Rozwiązania mógł uzyskać ze strony biznesu informację zwrotną dla każdej iteracji. W jego odpowiedzialności zostaje też uświadomienie zespołu o tym, że szczegóły będą wyłaniać się na późniejszych etapach wytwarzania oraz dopilnowanie, że wprowadzane są zmiany konieczne dla ewolucji rozwiązania.

  1. Komunikuj się ciągle i jasno

Niewystarczająca komunikacja często prowadzi do porażki projektu. Siódme pryncypium ma zapewnić poprawę efektywności komunikacji między zespołami i pojedynczymi osobami. W praktyce oznacza to, że Kierownik Projektu powinien dbać o właściwe wykorzystanie zwinnych praktyk w celu zapewnienia właściwej komunikacji w projekcie. Zaliczamy do nich modelowanie, warsztaty, codzienne zbiórki czy timeboxing.

Poza tym, pryncypium nr 7 zobowiązuje do transparentności i szczerości wewnątrz i na zewnątrz zespołu, co sprzyja konstruktywnej komunikacji.

Powinniśmy pamiętać o tym, że dokumentację projektową należy prowadzić w sposób zwięzły i terminowy, a tworzymy ją tylko, gdy daje wartość.

  1. Demonstruj kontrolę

Demonstrowanie kontroli polega na otwartym i uczciwym prezentowaniu tego, na jakim etapie rozwoju rozwiązanie rzeczywiście się znajduje i jakie działania zespołu są podejmowane w celu spełnienia potrzeby biznesowej.

Zadaniem Kierownika Projektu jest dopilnowanie, żeby członkowie zespołu uwidaczniali plany i postępy projektu oraz mierzyli je poprzez koncentrację na dostarczanych produktach. Konieczny jest również odpowiedni dla danego projektu poziom formalizacji monitorowania i raportowania postępów, co umożliwia bieżącą ocenę zasadności działań.

Poznanie i zrozumienie pryncypiów to jedno, ale stosowanie ich w praktyce to zupełnie inna kwestia. Jak zatroszczyć się o rzeczywiste ich wdrożenie w projektowe życie?

Przede wszystkim spraw, aby pryncypia były widoczne i postrzegane jako ważne przez wszystkich. Zachęcaj też współpracowników do zgłaszania sytuacji, gdy którekolwiek pryncypium jest naruszane. Warto pomyśleć o zorganizowaniu warsztatów na początku projektu, na których ustalony zostanie sposób przestrzegania pryncypiów.

Więcej o pryncypiach dowiecie się na szkoleniu AgilePMⓇ Foundation.