Agile Change Agent

Szkolenie Agile Change Agent możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus. Przekonaj się, że warto!


 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Agile Change Agent

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski
 • szkolenie akredytowane

Dodatki

 • egzamin 750 zł

Opis szkolenia

Szkolenie Agile Change Agent stanowi źródło praktycznych narzędzi do m. in. określania zakresu, planowania, zarządzania oraz skutecznego wdrażania inicjatyw zmian, zarówno dla Ciebie jak i Twoich współpracowników – z naciskiem na techniki, które możesz zastosować do realizacji Twoich inicjatyw.

Szkolenie bazuje na drugim wydaniu cenionego podręcznika „Agile Change Management – a practical framework for successful change planning and implementation”, autorstwa Melanie Franklin, która – oprócz aktywnego pełnienia ról przywódczych – od lat świadczy usługi doradcze w szerokim zakresie.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Standardowe godziny szkoleń:

 • online (w tygodniu, weekendowe):
  2 dni, 1 dzień: godz. 09 -17, 2 dzień: 09-15. Egzamin odbywa się w formie online o godzinie 15.30 w drugi dzień szkolenia.
 • stacjonarne:
  2 dni, 1 dzień: godz. 09 -17, 2 dzień: 09-15. Egzamin odbywa się w formie stacjonarnej o godzinie 15.30 w drugi dzień szkolenia.

Cel szkolenia

Szkolenie koncentruje się na zastosowaniu zwinnych technik planowania w celu opracowania mapy drogowej, która m. in. określa, jakie rezultaty (uszeregowane według wartości jaką dostarczają firmie) zostaną osiągnięte oraz kiedy zostaną one wdrożone, stanowiąc źródło poprawy biznesowej.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia dowiedzą i nauczą się:

 • w jaki sposób podejścia zwinne wpływają na sposób zarządzania i wdrażania zmian oraz na ludzi zaangażowanych i dotkniętych tymi zmianami,
 • jak tworzyć mapę drogową, zawierającą procesy, działania i informacje potrzebne do zarządzania inicjatywą zmiany w sposób zwinny,
 • wykorzystywać techniki identyfikacji i priorytetyzacji działań, zgodnie z ich wartością biznesową,
 • stwarzać i wspierać pozytywne środowisko do zmian,
 • zarządzać relacjami z interesariuszami (w tym z członkami zespołu) wiedząc jak nawiązać z nimi kontakt poprzez empatię i zaufanie,
 • wykorzystywać przygotowane wcześniej listy kontrolne, kwestionariusze i modele, które można dostosowywać do konkretnych inicjatyw zmian,
 • opracować strategię budowania odporności i motywacji, jednocześnie zarządzając oporem i łagodząc go,
 • zarządzać zmianami – zarówno w przypadku transformacji na dużą skalę, jak i projektów biznesowych na poziomie mikro,
 • wdrażać zmiany w sposób elastyczny, realizując korzyści na jak najwcześniejszym etapie.

Grupa docelowa

 • każda osoba, która jest zaangażowana w tworzenie nowych sposób pracy (bez względu na wcześniejsze doświadczenia), uczestnik szkolenia nie musi posiadać wiedzy na temat zwinnych metod lub technik zarządzania inicjatywami zmian,
 • osoby pracujące w rolach „business as usual”, które zostały zaangażowane do wzięcia udziału w inicjatywie zmiany mającej wpływ na ich środowisko,
 • osoby pełniące role zarządzające: projektami, programami i portfelami – które chcą zintegrować swoją pracę z innymi zmianami w firmie,
 • analitycy biznesowi i eksperci ds. komunikacji – którzy chcą wiedzieć, jak wykorzystać swoje umiejętności do wdrażania zmian,
 • menedżerowie wyższego szczebla, którzy sponsorują inicjatywy zmian i chcą jeszcze lepiej wypełniać swoje obowiązki.

Certyfikacja

Egzamin Agile Change Agent:

 • forma egzaminu: stacjonarna (po szkoleniu w trybie stacjonarnym) lub online (po szkoleniu w trybie online),
 • uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat Agile Change Agent w wersji elektronicznej,
 • test jednokrotnego wyboru,
 • liczba pytań: 50,
 • próg zdawalności: wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • czas trwania: 40 minut,
 • język egzaminu: zgodny z językiem szkolenia tj. język polski lub angielski,
 • ważność egzaminu: certyfikat Agile Change Agent nie ma terminu ważności,
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia

Kurs składa się z pięciu sekcji, z których każda opiera się na pozostałych sekcjach, tak aby stworzyć pełny model cyklu życia inicjatywy zmiany, która przechodzi od koncepcji aż do wdrożenia i przyjęcia nowych sposobów funkcjonowania przez organizację:

 1. Koncepcje: łączą w sobie zasady Agile i najlepsze praktyki zarządzania zmianą
 2. Mapa drogowa: prosta, skuteczna technika planowania, określająca, w jakiej formie oraz kiedy praca zostanie zakończona, a korzyści zrealizowane
 3. Potrzeba biznesowa: szereg technik służących identyfikacji korzyści dla inicjatywy zmiany, wykorzystanych do ustalania priorytetów prac oraz motywowania do przyjęcia nowych sposobów funkcjonowania
 4. Budowanie relacji: kształtowania zaangażowania interesariuszy, w tym: jakie informacje udostępniasz, w jaki sposób je udostępniasz oraz jakie możliwości dajesz innym, aby wprowadzić zmiany
 5. Środowisko: techniki tworzenia atmosfery, która uspokaja, zachęca oraz motywuje tych, którzy muszą przyjąć nowe sposoby pracy