Praxis Framework™

Odkryj Praxis Framework – zintegrowany zestaw zasad, metod i procesów dla zarządzania projektami i programami w organizacjach, obejmujący także podstawy zarządzania portfelem. Zapewnia organizacjom kompleksowe podejście integrując najlepsze praktyki i dostarczając narzędzi do skutecznego planowania, realizacji i kontroli inicjatyw.

Czytaj więcej


Zrealizuj to szkolenie w ramach Inprogress+. Kliknij i  dowiedz się więcej.


Szkolenie akredytowane przez APMG.

Czym jest Praxis Framework

Praxis Framework to zintegrowany zestaw zasad, metod i procesów służących zarządzaniu projektami i programami w organizacjach. Zawiera również podstawowe pojęcia z obszaru zarządzania portfelem. Jest to podejście praktyczne, które łączy w sobie najlepsze praktyki zarządzania projektami i programami z różnych źródeł, takich jak PRINCE2®, MSP® (Managing Successful Programmes), PMBOK (Project Management Body of Knowledge) czy MoP® (Management of Portfolios).

Praxis Framework skupia się na dostarczeniu kompleksowego podejścia do zarządzania inicjatywami organizacyjnymi, obejmującymi zarówno projekty, programy, jak i portfele. Oferuje zestaw wytycznych i narzędzi, które pomagają organizacjom skutecznie planować, realizować i kontrolować projekty oraz programy, a także podejmować strategiczne decyzje dotyczące alokacji zasobów i priorytetów.

5 głównych aspektów zarządzania według Praxis Framework

Framework Praxis jest oparty na pięciu głównych aspektach zarządzania:

 1. Zachowanie perspektywy – obejmuje zrozumienie kontekstu organizacji, analizę ryzyka, zarządzanie zmianami oraz monitorowanie wyników.
 2. Zarządzanie zasobami – koncentruje się na efektywnym wykorzystywaniu zasobów organizacji, takich jak ludzie, budżet, technologia i infrastruktura.
 3. Zarządzanie procesami – zapewnia struktury procesowe i narzędzia do planowania, monitorowania i kontrolowania postępu projektów i programów.
 4. Zarządzanie danymi – skupia się na gromadzeniu, analizie i wykorzystaniu danych do podejmowania decyzji opartych na faktach.
 5. Zarządzanie praktykami – dostarcza zestawu sprawdzonych praktyk i metod, które można stosować w różnych obszarach zarządzania projektami i programami.

Historia i cel Praxis Framework

Praxis Framework jest elastyczny i może być dostosowany do różnych organizacji i branż. Jego celem jest wspieranie efektywnego zarządzania inicjatywami, aby organizacje osiągały swoje cele strategiczne, minimalizowały ryzyko i dostarczały wartość dla swoich interesariuszy.

Historia Praxis Framework rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii, gdzie został opracowany przez grupę ekspertów i praktyków zarządzania projektami, programami i portfelami. Pierwsza wersja frameworku została opublikowana w 2014 roku.

Twórcy Praxis Framework postawili sobie za cel stworzenie kompleksowego zestawu wytycznych, który integruje najlepsze praktyki zarządzania projektami i programami, wychodząc poza granice poszczególnych metod i standardów. Chcieli stworzyć elastyczne narzędzie, które można dostosować do różnych organizacji i kontekstów, umożliwiając skuteczne zarządzanie inicjatywami na wszystkich poziomach.

W kolejnych latach Praxis Framework ewoluował i rozwijał się dzięki przeprowadzanym konsultacjom i wkładowi społeczności zarządzania projektami. Wersje frameworku były regularnie aktualizowane, uwzględniając nowe trendy i praktyki zarządzania.

W 2017 roku Praxis Framework otrzymał nagrodę „Best Practice Product of the Year” (Najlepszy Produkt Praktyk Zarządzania) przyznaną przez angielski Instytut Zarządzania Projektami (Association for Project Management – APM). To wyróżnienie potwierdziło wartość i użyteczność frameworku w dziedzinie zarządzania projektami i programami.

Obecnie Praxis Framework jest wykorzystywany przez organizacje na całym świecie jako kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie inicjatywami. Kontynuowane są prace nad jego rozwojem i aktualizacjami, aby nadal odpowiadał na zmieniające się potrzeby i trendy w dziedzinie zarządzania projektami i programami.

Korzyści ze stosowania Praxis Framework w Twojej organizacji

Praxis Framework oferuje wiele korzyści i zalet dla organizacji, które decydują się go wykorzystać. Oto kilka głównych zalet tego frameworku:

 1. Integracja najlepszych praktyk: Praxis Framework łączy w sobie najlepsze praktyki zarządzania projektami, programami i portfelami z różnych źródeł, takich jak PRINCE2, MSP, PMBOK i MoP. Dzięki temu organizacje mogą skorzystać z szerokiej gamy sprawdzonych metod i narzędzi, dopasowując je do swoich potrzeb i kontekstu.
 2. Elastyczność i dostosowanie: Framework jest elastyczny i może być dostosowany do różnych organizacji, branż i typów projektów. Można go skalować, aby pasował zarówno do małych, jak i dużych inicjatyw. Framework zapewnia ogólne zasady i wytyczne, które można dostosować do indywidualnych wymagań i preferencji organizacji.
 3. Kompleksowe podejście: Praxis Framework obejmuje zarządzanie projektami, programami i portfelami, co umożliwia spójne podejście do zarządzania inicjatywami na wszystkich poziomach. Zapewnia integrację i koordynację między różnymi projektami i programami, umożliwiając organizacjom skuteczne zarządzanie zasobami, ryzykiem i wynikami.
 4. Skoncentrowanie na wartości: Framework kładzie duży nacisk na dostarczanie wartości dla interesariuszy. Pomaga organizacjom identyfikować i priorytetyzować cele strategiczne, a następnie skupiać się na realizacji tych celów w ramach projektów i programów. Praxis Framework pomaga organizacjom osiągać zamierzone korzyści i zwiększać wartość dostarczaną klientom.
 5. Zintegrowane narzędzia i procesy: Praxis Framework dostarcza zestawu narzędzi, technik i procesów, które mogą być wykorzystane w różnych etapach i aspektach zarządzania projektami i programami. Obejmuje planowanie, monitorowanie, kontrole, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianami i wiele innych obszarów zarządzania, zapewniając kompleksowe podejście do zarządzania inicjatywami.
 6. Ciągłe doskonalenie: Praxis Framework jest stale rozwijany i aktualizowany, uwzględniając nowe trendy, praktyki i opinie społeczności zarządzania projektami. Dzięki temu organizacje, które z niego korzystają mają dostęp do aktualnych informacji i najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami i programami.