PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 • Szkolenie przygotowuje do egzaminu PMP (Project Management Professional).

Szczegóły

 • 5 dni
 • język szkolenia: polski, język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie
 • szkolenie autoryzowane przez PMI

Dodatki

 • Podręcznik PMBOK 7th edition w wersji papierowej w języku angielskim: 360 zł
 • podręcznik "PMP® Exam Prep" Rity Mulcahy: od 300 zł

Opis szkolenia

PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course to 5-dniowe szkolenie autoryzowane przez PMI (Project Management Institute), przygotowujące do zdania egzaminu PMP (Project Management Professional).

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami, ale nie muszą formalnie pełnić roli kierownika projektu czy być certyfikowanymi specjalistami w zakresie zarządzania projektami. Aby zapewnić sukces na tym kursie, Uczestnik powinien mieć wiedzę o podstawowych koncepcjach z zakresu zarządzania projektami, które można uzyskać biorąc udział w innych szkoleniach organizowanych przez Inprogress.

Udział w szkoleniu nie wiąże się z wymaganiami formalnymi. Podejście do egzaminu wiąże się z koniecznością spełnienia kryteriów wskazanych przez PMI.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, a materiały dostępne są wyłącznie w języku angielskim. Rekomendujemy, by Uczestnik posługiwał się językiem angielskim w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym (B1+/B2).

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Podniesienie poziomu umiejętności zarządzania projektami,
 • Kompleksowe przygotowanie potrzebne do uzyskania certyfikacji Project Management Professional (PMP®)
 • Przejście do formalnej roli kierownika projektu,
 • Ubieganie się o przyjęcie do Project Management Institute (PMI®)
 • Zdobycie wiedzy na temat rekomendowanych narzędzi i technik projektowych.
 • Zapoznanie się nie tylko z wymaganą wiedzą, ale także z formą egzaminu, konstrukcją typowych pytań i metodami odpowiadania na nie.

Korzyści

 • Bardziej przejrzyste planowanie projektów, efektywne wykorzystanie zasobów,
 • Skuteczna obsługa ryzyk,
 • Sprawniejsza komunikacja,
 • Przejrzyste i płynne kontrolowanie zakresu, budżetu i harmonogramu projektu,
 • Rozwój zawodowy,
 • Stosowanie sformalizowanego i opartego na standardach podejścia do zarządzania projektami,
 • Podniesienie poziomu umiejętności zarządzania projektami,
 • Wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem oraz wzrost rentowności projektów,
 • Zdobycie wiedzy opisanej w najpopularniejszym na świecie standardzie zarządzania projektami – PMBOK® Guide oraz innych rekomendowanych przez PMI podręcznikach,
 • Zapoznanie się z typowymi dokumentami projektowymi i sposobem ich dostosowania do specyfiki własnych projektów,
 • Zapoznanie z uniwersalną i spójną terminologią zarządzania projektami, która umożliwia efektywną komunikację w zespołach projektowych oraz z interesariuszami projektów, zwłaszcza w projektach międzynarodowych,
 • Zdobycie lub rozwinięcie umiejętności planowania projektów w sposób umożliwiający uniknięcie wielu problemów w trakcie ich realizacji,
 • Uzyskanie potwierdzenie 40 godzin formalnej edukacji (contact hours) w zakresie zarządzania projektami, dzięki czemu Uczestnik spełni wymagania dla przystąpienia do egzaminu  (35 godzin dla PMP),
 • Liczba PDU: 35.

Grupa docelowa

 • Doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – (PMP®),
 • Mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami,
 • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami,
 • Osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą podnieść swoje kompetencje.

Certyfikacja

Egzamin jest przeprowadzany przez Pearson VUE online lub w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych.

Project Management Professional (PMP®) to jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez wiodącą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®).

Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest posiadanie minimum 36-miesięcznego doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Egzamin PMP®:

 • dostępny jest w 16 językach, w tym w angielskim i polskim,
 • przeprowadzany jest za pomocą komputera,
 • składa się z 180 pytań testowych jednokrotnego wyboru,
 • trwa 230 minut,
 • w trakcie egzaminu wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, w tym z podręcznika PMBOK® Guide.
 • certyfikat wydawany jest na 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu lub zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units).

Cena szkolenia nie obejmuje egzaminu.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia

Szkolenie składa się z 5 lekcji obejmujących łącznie 35 godzin.

Program szkolenia PL

Dzień 1

 • Wstęp – nowy egzamin PMP

Tworzenie Wydajnego Zespołu

 • Budowanie zespołu
 • Definiowane reguł postępowania zespołu
 • Negocjowanie umów w projekcie
 • Upoważnianie członków zespołu i interesariuszy
 • Szkolenie członków zespołu i interesariuszy
 • Angażowanie i wsparcie zespołów wirtualnych

Dzień 2

Tworzenie Wydajnego Zespołu

 • Budowanie zrozumienia projektu

Rozpoczynanie projektu

 • Określanie właściwej metodyki i praktyk zarządzania projektem
 • Planowanie i zarządzanie zakresem
 • Planowanie i zarządzanie harmonogramem
 • Planowanie i zarządzanie budżetem oraz zasobami

Dzień 3

Rozpoczynanie projektu

 • Planowanie i zarządzanie jakością produktów
 • Integracja działań związanych z planowaniem projektu
 • Planowanie i zarządzanie zamówieniami
 • Ustanowienie struktury ładu projektu
 • Planowanie i zarządzanie zamykaniem fazy projektu/projektu

Prowadzenie prac projektu

 • Szacowanie i zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu w celu dostarczenia wartości biznesowej

Dzień 4

Prowadzenie prac projektu

 • Zarządzanie komunikacją
 • Angażowanie interesariuszy
 • Tworzenie artefaktów projektu
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Zarządzanie zagadnieniami w projekcie
 • Zapewnianie transferu wiedzy do obszaru projektu

Utrzymywanie ciągłości pracy zespołu

 • Przewodzenie zespołowi
 • Wspieranie wydajności zespołu
 • Identyfikacja I usuwanie przeszkód I blokad

Dzień 5

Utrzymywanie ciągłości pracy zespołu

 • Zarządzanie konfliktem
 • Współpraca z interesariuszami
 • Mentorowanie odpowiednich interesariuszy
 • Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w zwiększaniu wydajności zespołu

Uwarunkowania biznesowe projektu

 • Zarządzanie wymaganiami związanymi ze zgodnością projektu
 • Ocenianie i dostarczanie wartości oraz korzyści
 • Ocena i umiejscowienie wewnętrznych oraz zewnętrznych zmian w środowisku biznesowym
 • Wsparcie zmiany organizacyjnej
 • Zastosowanie procesu ciągłego usprawniania

 

Program szkolenia ENG

Day 1

 • Introduction – new PMP exam

Creating a High-Performing Team

 • Build a Team
 • Define Team Ground Rules
 • Negotiate Project Agreements
 • Empower Team Members and Stakeholders
 • Train Team Members and Stakeholders
 • Engage and Support Virtual Teams

Day 2

Creating a High-Performing Team

 • Build a Shared Understanding about a Project

Starting the project

 • Determine Appropriate Project Methodology/Methods and Practices
 • Plan and Manage Scope
 • Plan and Manage Schedule
 • Plan and Manage Budget and Resources

Day 3

Starting the project

 • Plan and Manage Quality of Products and Deliverables
 • Integrate Project Planning Activities
 • Plan and Manage Procurement
 • Establish Project Governance Structure
 • Plan and Manage Project/Phase Closure

Doing the work

 • Assess and Manage Risks
 • Execute Project to Deliver Business Value

Day 4

Doing the work

 • Manage Communications
 • Engage Stakeholders
 • Create Project Artifacts
 • Manage Project Changes
 • Manage Project Issues
 • Ensure Knowledge Transfer to Project Continuity

Keeping the Team on track

 • Lead a Team
 • Support Team Performance
 • Address and Remove Impediments, Obstacles, and Blockers

Day 5

Keeping the Team on track

 • Manage Conflict
 • Collaborate with Stakeholders
 • Mentor Relevant Stakeholders
 • Apply Emotional Intelligence to Promote Team Performance

Keeping the business in mind

 • Manage Compliance Requirements
 • Evaluate and Deliver Project Benefits and Value
 • Evaluate and Address Internal and External Business Environment Changes
 • Support Organizational Change
 • Employ Continuous Process Improvement