PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course


Szkolenie PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course w języku polskim, w formie online możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus. Sprawdź jak dołączyć i rozwijaj się razem z nami! 


 • To szkolenie PMP® jest autoryzowanym przez PMI® (Project Management Institute®) kursem przygotowującym do egzaminu PMP®,
 • Każdy uczestnik szkolenia PMP® otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia PMP®,
 • Szkolenie PMP® przygotowuje do egzaminu PMP® (Project Management Professional®).

Szczegóły

 • 5 dni
 • język szkolenia: polski, język materiałów: angielski
 • online lub stacjonarnie
 • szkolenie autoryzowane przez PMI

Opis szkolenia

PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course to 5-dniowe szkolenie PMP® przygotowujące do przystąpienia do egzaminu PMP®, pozwalającego uzyskać certyfikat PMP®. Certyfikat PMP® jest jednym z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze zarządzania projektami. Potwierdza zarówno wiedzę, jak i doświadczenie posiadacza/czki. Jest ważny przez 3 lata, po czym wymaga potwierdzenia na kolejny okres. Gwarantuje to, że posiadacz/ka certyfikatu PMP® dysponuje aktualną wiedzą z obszaru zarządzania projektami.

Kurs PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course został stworzony w 2021 roku przez PMI® z myślą o kandydatach/kandydatkach do certyfikatu PMP®. Obejmuje swoim zakresem treść nowego egzaminu PMP®, obowiązującego od początku 2021 roku. Uwzględnia zarówno elementy tradycyjnego zarządzania projektami,  zarządzania zwinnego (Agile) jak i hybrydowego.

Jest to jedyny kurs PMP® autoryzowany przez PMI®. Jego przejście gwarantuje spełnienie jednego z wymagań formalnych dopuszczenia do egzaminu PMP® tj. uzyskanie 35 PDUs (Professional Development Units). Inprogress jest jednym z zaledwie kilku podmiotów uprawnionych do prowadzenia takiego szkolenia PMP® w Polsce.

Udział w szkoleniu PMP® nie jest obwarowany żadnym warunkami formalnymi, jednakże należy pamiętać, że jest ono kursem przygotowującym do egzaminu PMP®. Typowy uczestnik szkolenia PMP® powinien posiadać znaczne doświadczenie w zarządzaniu projektami, najlepiej pozwalające spełnić kolejny warunek dopuszczający do egzaminu PMP®, tj. minimum 36 miesięcy potwierdzonego doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami (pod warunkiem posiadania dyplomu ukończenia wyższych studiów).

Ponadto, w przypadku braku doświadczenia/wiedzy praktycznej z obszaru zwinnego zarządzania projektami, rekomendowane jest przejście przed kursem PMP® jakiegokolwiek szkolenia typu Scrum Master. Nie jest to w żadnym razie warunek formalny dopuszczenia do szkolenia PMP® lub egzaminu PMP®, a jedynie sugestia oparta na naszych doświadczeniach.

Dodatkowo, z uwagi na fakt, że materiały kursu PMP®, a także większość źródeł, dostępne są tylko w języku angielskim, zalecamy by uczestnik kursu znał ten język, przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym (B1+, B2, C).

Osobom nie mogącym się jeszcze pochwalić wystarczającym doświadczeniem, znajomością języka angielskiego lub niezainteresowanym przystąpieniem do egzaminu PMP® sugerujemy udział w innych szkolenia oferowanych przez Inprogress, np. PMBOK Fundamentals.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenie PMP® dostępne jest w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym) oraz stacjonarnej.

 • kurs PMP® prowadzony jest w języku polskim lub języku angielskim,
 • materiały kursu PMP® są wyłącznie w j. angielskim,
 • materiały kursu PMP® udostępniane są uczestnikom w formie online, z użyciem platformy należącej do PMI® (podczas szkolenia stacjonarnego wymagany jest laptop / tablet),
 • materiały szkoleniowe zostały w całości stworzone przez PMI®, bez prawa do ich zmiany lub tłumaczenia na język polski przez Inprogress.

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 5 dni, 1-5 dzień od godz. 09.00 do godz. 17.00

Cel szkolenia

 • kompleksowe przygotowanie do uzyskania certyfikacji Project Management Professional (PMP®) – usystematyzowanie posiadanej wiedzy, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PMP®,
 • spełnienie formalnego warunku dopuszczenia do egzaminu PMP®, tj. uzyskanie 35 PDUs,
 • zapoznanie się z nowymi technikami i narzędziami zarządzania projektami.

Korzyści

 • przejrzyste planowanie i kontrolowanie zakresu, budżetu i harmonogramu projektu,
 • bardziej przejrzyste planowanie i wykorzystanie zasobów,
 • skuteczna obsługa ryzyk i zagadnień,
 • sprawniejsza komunikacja w projekcie,
 • budowanie i rozwój zawodowy zespołu projektowego,
 • zdobycie wiedzy opisanej w PMBOK® Guide oraz innych rekomendowanych przez PMI® podręcznikach,
 • zapoznanie się z typowymi dokumentami projektowymi i sposobem ich dostosowania do specyfiki własnych projektów,
 • zapoznanie z uniwersalną i spójną terminologią zarządzania projektami, która umożliwia efektywną komunikację w zespołach projektowych oraz z interesariuszami projektów, zwłaszcza w projektach międzynarodowych,
 • wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem oraz wzrost rentowności projektów.

Grupa docelowa

 • doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – (PMP®),
 • mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami,
 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami,
 • osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą podnieść swoje kompetencje.

Certyfikacja

Project Management Professional (PMP®) to jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez wiodącą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®).

Egzamin, w formie testu dostępnego w formie elektronicznej,  jest przeprowadzany wyłącznie przez firmę Pearson VUE online lub w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych Pearson.

Aby przystąpić do egzaminu PMP® konieczne jest posiadanie minimum 36-miesięcznego doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Egzamin PMP®:

 • dostępny jest w 16 językach, w tym w angielskim i polskim,
 • przeprowadzany jest za pomocą aplikacji komputerowej,
 • składa się z 180 pytań testowych (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, uzupełnienia tekstu, dopasowania elementów),
 • trwa 230 minut,
 • w trakcie egzaminu obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa, np. wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, w tym z podręcznika PMBOK® Guide.

Certyfikat PMP® jest ważny 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu PMP® lub zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units).

Cena szkolenia PMP® nie obejmuje egzaminu.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia

Szkolenie składa się z 5 lekcji obejmujących łącznie 35 godzin.

Program szkolenia PL

Dzień 1

 • Wstęp – nowy egzamin PMP

Tworzenie Wydajnego Zespołu

 • Budowanie zespołu
 • Definiowane reguł postępowania zespołu
 • Negocjowanie umów w projekcie
 • Upoważnianie członków zespołu i interesariuszy
 • Szkolenie członków zespołu i interesariuszy
 • Angażowanie i wsparcie zespołów wirtualnych

Dzień 2

Tworzenie Wydajnego Zespołu

 • Budowanie zrozumienia projektu

Rozpoczynanie projektu

 • Określanie właściwej metodyki i praktyk zarządzania projektem
 • Planowanie i zarządzanie zakresem
 • Planowanie i zarządzanie harmonogramem
 • Planowanie i zarządzanie budżetem oraz zasobami

Dzień 3

Rozpoczynanie projektu

 • Planowanie i zarządzanie jakością produktów
 • Integracja działań związanych z planowaniem projektu
 • Planowanie i zarządzanie zamówieniami
 • Ustanowienie struktury ładu projektu
 • Planowanie i zarządzanie zamykaniem fazy projektu/projektu

Prowadzenie prac projektu

 • Szacowanie i zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu w celu dostarczenia wartości biznesowej

Dzień 4

Prowadzenie prac projektu

 • Zarządzanie komunikacją
 • Angażowanie interesariuszy
 • Tworzenie artefaktów projektu
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Zarządzanie zagadnieniami w projekcie
 • Zapewnianie transferu wiedzy do obszaru projektu

Utrzymywanie ciągłości pracy zespołu

 • Przewodzenie zespołowi
 • Wspieranie wydajności zespołu
 • Identyfikacja I usuwanie przeszkód I blokad

Dzień 5

Utrzymywanie ciągłości pracy zespołu

 • Zarządzanie konfliktem
 • Współpraca z interesariuszami
 • Mentorowanie odpowiednich interesariuszy
 • Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w zwiększaniu wydajności zespołu

Uwarunkowania biznesowe projektu

 • Zarządzanie wymaganiami związanymi ze zgodnością projektu
 • Ocenianie i dostarczanie wartości oraz korzyści
 • Ocena i umiejscowienie wewnętrznych oraz zewnętrznych zmian w środowisku biznesowym
 • Wsparcie zmiany organizacyjnej
 • Zastosowanie procesu ciągłego usprawniania

 

Program szkolenia ENG

Day 1

 • Introduction – new PMP exam

Creating a High-Performing Team

 • Build a Team
 • Define Team Ground Rules
 • Negotiate Project Agreements
 • Empower Team Members and Stakeholders
 • Train Team Members and Stakeholders
 • Engage and Support Virtual Teams

Day 2

Creating a High-Performing Team

 • Build a Shared Understanding about a Project

Starting the project

 • Determine Appropriate Project Methodology/Methods and Practices
 • Plan and Manage Scope
 • Plan and Manage Schedule
 • Plan and Manage Budget and Resources

Day 3

Starting the project

 • Plan and Manage Quality of Products and Deliverables
 • Integrate Project Planning Activities
 • Plan and Manage Procurement
 • Establish Project Governance Structure
 • Plan and Manage Project/Phase Closure

Doing the work

 • Assess and Manage Risks
 • Execute Project to Deliver Business Value

Day 4

Doing the work

 • Manage Communications
 • Engage Stakeholders
 • Create Project Artifacts
 • Manage Project Changes
 • Manage Project Issues
 • Ensure Knowledge Transfer to Project Continuity

Keeping the Team on track

 • Lead a Team
 • Support Team Performance
 • Address and Remove Impediments, Obstacles, and Blockers

Day 5

Keeping the Team on track

 • Manage Conflict
 • Collaborate with Stakeholders
 • Mentor Relevant Stakeholders
 • Apply Emotional Intelligence to Promote Team Performance

Keeping the business in mind

 • Manage Compliance Requirements
 • Evaluate and Deliver Project Benefits and Value
 • Evaluate and Address Internal and External Business Environment Changes
 • Support Organizational Change
 • Employ Continuous Process Improvement

Czas trwania

Szkolenie trwa 5 dni – czas trwania szkolenia PMP® pozwala na spełnienie wymagania formalnego dotyczącego dopuszczenia do egzaminu PMP® tj. minimum 35 PDUs (godzin formalnej edukacji).


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: