PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course


Szkolenie PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course w języku polskim, w formie online możesz zrealizować w ramach Inprogress+. Sprawdź jak dołączyć i rozwijaj się razem z nami! 


 • To szkolenie PMP® jest autoryzowanym przez PMI® (Project Management Institute®) kursem przygotowującym do egzaminu PMP®,
 • Każdy uczestnik szkolenia PMP® otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia PMP®,
 • Szkolenie PMP® przygotowuje do egzaminu PMP® (Project Management Professional®).

Szczegóły

 • 5 dni
 • język materiałów: angielski, język szkolenia: polski
 • online lub stacjonarnie
 • szkolenie autoryzowane przez PMI

Opis szkolenia

PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course to 5-dniowe szkolenie PMP® przygotowujące do przystąpienia do egzaminu PMP®, pozwalającego uzyskać certyfikat PMP®. Certyfikat PMP® jest jednym z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze zarządzania projektami. Potwierdza zarówno wiedzę, jak i doświadczenie posiadacza/czki. Jest ważny przez 3 lata, po czym wymaga potwierdzenia na kolejny okres. Gwarantuje to, że posiadacz/ka certyfikatu PMP® dysponuje aktualną wiedzą z obszaru zarządzania projektami.

Kurs PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course został stworzony w 2021 roku przez PMI® z myślą o kandydatach/kandydatkach do certyfikatu PMP®. Obejmuje swoim zakresem treść nowego egzaminu PMP®, obowiązującego od początku 2021 roku. Uwzględnia zarówno elementy tradycyjnego zarządzania projektami,  zarządzania zwinnego (Agile) jak i hybrydowego.

Jest to jedyny kurs PMP® autoryzowany przez PMI®. Jego przejście gwarantuje spełnienie jednego z wymagań formalnych dopuszczenia do egzaminu PMP® tj. uzyskanie 35 PDUs (Professional Development Units). Inprogress jest jednym z zaledwie kilku podmiotów uprawnionych do prowadzenia takiego szkolenia PMP® w Polsce.

Udział w szkoleniu PMP® nie jest obwarowany żadnym warunkami formalnymi, jednakże należy pamiętać, że jest ono kursem przygotowującym do egzaminu PMP®. Typowy uczestnik szkolenia PMP® powinien posiadać znaczne doświadczenie w zarządzaniu projektami, najlepiej pozwalające spełnić kolejny warunek dopuszczający do egzaminu PMP®, tj. minimum 36 miesięcy potwierdzonego doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami (pod warunkiem posiadania dyplomu ukończenia wyższych studiów).

Ponadto, w przypadku braku doświadczenia/wiedzy praktycznej z obszaru zwinnego zarządzania projektami, rekomendowane jest przejście przed kursem PMP® jakiegokolwiek szkolenia typu Scrum Master. Nie jest to w żadnym razie warunek formalny dopuszczenia do szkolenia PMP® lub egzaminu PMP®, a jedynie sugestia oparta na naszych doświadczeniach.

Dodatkowo, z uwagi na fakt, że materiały kursu PMP®, a także większość źródeł, dostępne są tylko w języku angielskim, zalecamy by uczestnik kursu znał ten język, przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym (B1+, B2, C).

Osobom nie mogącym się jeszcze pochwalić wystarczającym doświadczeniem, znajomością języka angielskiego lub niezainteresowanym przystąpieniem do egzaminu PMP® sugerujemy udział w innych szkolenia oferowanych przez Inprogress, np. PMBOK Fundamentals.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenie PMP® dostępne jest w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym) oraz stacjonarnej.

 • kurs PMP® prowadzony jest w języku polskim lub języku angielskim,
 • materiały kursu PMP® są wyłącznie w j. angielskim,
 • materiały kursu PMP® udostępniane są uczestnikom w formie online, z użyciem platformy należącej do PMI® (podczas szkolenia stacjonarnego wymagany jest laptop / tablet),
 • materiały szkoleniowe zostały w całości stworzone przez PMI®, bez prawa do ich zmiany lub tłumaczenia na język polski przez Inprogress.

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 5 dni, 1-5 dzień od godz. 09.00 do godz. 17.00

Cel szkolenia

 • kompleksowe przygotowanie do uzyskania certyfikacji Project Management Professional (PMP®) – usystematyzowanie posiadanej wiedzy, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PMP®,
 • spełnienie formalnego warunku dopuszczenia do egzaminu PMP®, tj. uzyskanie 35 PDUs,
 • zapoznanie się z nowymi technikami i narzędziami zarządzania projektami.

Korzyści

 • przejrzyste planowanie i kontrolowanie zakresu, budżetu i harmonogramu projektu,
 • bardziej przejrzyste planowanie i wykorzystanie zasobów,
 • skuteczna obsługa ryzyk i zagadnień,
 • sprawniejsza komunikacja w projekcie,
 • budowanie i rozwój zawodowy zespołu projektowego,
 • zdobycie wiedzy opisanej w PMBOK® Guide oraz innych rekomendowanych przez PMI® podręcznikach,
 • zapoznanie się z typowymi dokumentami projektowymi i sposobem ich dostosowania do specyfiki własnych projektów,
 • zapoznanie z uniwersalną i spójną terminologią zarządzania projektami, która umożliwia efektywną komunikację w zespołach projektowych oraz z interesariuszami projektów, zwłaszcza w projektach międzynarodowych,
 • wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem oraz wzrost rentowności projektów,
 • liczba PDU: 35.

Grupa docelowa

 • doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – (PMP®),
 • mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami,
 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami,
 • osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą podnieść swoje kompetencje.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

Certyfikacja

Project Management Professional (PMP®) to jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez wiodącą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®).

Egzamin, w formie testu dostępnego w formie elektronicznej,  jest przeprowadzany wyłącznie przez firmę Pearson VUE online lub w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych Pearson.

Aby przystąpić do egzaminu PMP® konieczne jest posiadanie minimum 36-miesięcznego doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Egzamin PMP:

 • dostępny jest w 16 językach, w tym w angielskim i polskim,
 • przeprowadzany jest za pomocą aplikacji komputerowej,
 • składa się z 180 pytań testowych (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, uzupełnienia tekstu, dopasowania elementów),
 • trwa 230 minut,
 • w trakcie egzaminu obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa, np. wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, w tym z podręcznika PMBOK® Guide.

Certyfikat PMP® jest ważny 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu PMP® lub zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units).

Cena szkolenia PMP® nie obejmuje egzaminu.

Szkolenie składa się z 5 lekcji obejmujących łącznie 35 godzin.

Program szkolenia w języku polskim

Dzień 1

Wstęp do szkolenia

LEKCJA 1
ŚRODOWISKO BIZNESOWE

 • Podstawy
 • Harmonizacja ze strategią
 • Korzyści i wartość projektu
 • Kultura organizacyjna i zarządzanie zmianą
 • Ład projektu
 • Nadzór zgodności projektu

Dzień 2

LEKCJA 2
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU

 • Identyfikacja i angażowanie interesariuszy
 • Tworzenie zespołu
 • Budowanie wspólnego zrozumienia projektu
 • Określenie podejścia do projektu

Dzień 3

LEKCJA 3
PLANOWANIE PROJEKTU

 • Planowanie projektów
 • Zakres
 • Harmonogram

Dzień 4

LEKCJA 3 c.d.
PLANOWANIE PROJEKTU

 • Zasoby
 • Budżet
 • Ryzyka
 • Jakość
 • Integracja planów

LEKCJA 4
KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

 • Rozwijanie umiejętności przywódczych
 • Tworzenie środowiska współpracy w zespole projektowym

Dzień 5

LEKCJA 4 c.d.
KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

 • Umożliwianie zespołowi samodzielnego działania
 • Wspieranie wydajności członków zespołu
 • Komunikacja i współpraca z interesariuszami
 • Szkolenie, coaching i mentoring
 • Zarządzanie konfliktem

LEKCJA 5
WSPIERANIE WYDAJNOŚCI ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

 • Wdrażanie ciągłych usprawnień
 • Wspieranie wydajności
 • Ocena postępów projektu
 • Zarządzanie problemami i przeszkodami
 • Zarządzanie zmianami

LEKCJA 6
ZAMKNIĘCIE PROJEKTU/FAZY

 • Zamknięcie projektu/fazy
 • Realizacja korzyści
 • Transfer wiedzy

Program szkolenia w języku angielskim

LESSON 1
BUSINESS ENVIRONMENT

 • Foundation
 • Strategic Alignment
 • Project Benefits and Value
 • Organizational Culture and Change Management
 • Project Governance
 • Project Compliance

LESSON 2
START THE PROJECT

 • Identify and Engage Stakeholders
 • Form the Team
 • Build Shared Understanding
 • Determine Project Approach

LESSON 3
PLAN THE PROJECT

 • Planning Projects
 • Scope
 • Schedule
 • Resources
 • Budget
 • Risks
 • Quality
 • Integrate Plans

LESSON 4
LEAD THE PROJECT TEAM

 • Craft Your Leadership Skills
 • Create a Collaborative Project Team Environment
 • Empower the Team
 • Support Team Member Performance
 • Communicate and Collaborate with Stakeholders
 • Training, Coaching and Mentoring
 • Manage Conflict

LESSON 5
SUPPORT PROJECT TEAM PERFORMANCE

 • Implement Ongoing Improvements
 • Support Performance
 • Evaluate Project Progress
 • Manage Issues and Impediments
 • Manage Changes

LESSON 6
Close the project/phase

 • Project/Phase Closure
 • Benefits Realization
 • Knowledge Transfer

Czas trwania

Szkolenie trwa 5 dni – czas trwania szkolenia PMP® pozwala na spełnienie wymagania formalnego dotyczącego dopuszczenia do egzaminu PMP® tj. minimum 35 PDUs (godzin formalnej edukacji).


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Opcjonalne: