TOGAF® Foundation (Level 1)

Zrealizuj szkolenie TOGAF w ramach Inprogress Plus. Sprawdź szczegóły!


 • Szkolenie realizuje kluczowe efekty kształcenia określone przez The Open Group dla standardu TOGAF 9.2 (2018)
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy): 2100 zł

Opis szkolenia

TOGAF® Standard jest w szerokim znaczeniu metodyką – szczególnym sposobem zarządzania zmianą o charakterze strategicznym w organizacji. Właściciel metodyki, The Open Group połączył różne grupy interesariuszy – osoby fizyczne, organizacje, instytucje i agencje do opracowywania standardu do rozwijania architektury korporacyjnej w organizacji.
Opracowana i upowszechniona w 2018 roku TOGAF wersja 9.2  stanowi ulepszenie dobrze znanej i wykorzystywanej w praktyce wersji TOGAF 9.1 z 2011 roku. W wersji TOGAF 9.2 ewoluuje do postaci ekosystemu TOGAF, którego rdzeniem jest biblioteka TOGAF (TOGAF Library), obejmująca normatywną część standardu, wskazówki i techniki implementacyjne oraz przewodniki. Obowiązująca wersja standardu odzwierciedla zmiany o charakterze kierunkowym związane z ewolucją standardu w ślad za ewolucją technologii IT oraz koncepcji business-IT alignment. Obejmuje także zmiany poprawiające zgodność z innymi standardami, w tym dotyczącymi modelowania architektury. W większym stopniu i lepiej niż uprzednio uwzględnia istotne w architekturze korporacyjnej zagadnienia bezpieczeństwa i ryzyka. Korzystnie wypada także poprawa struktury standardu poprzez dekompozycję i oddzielenie części normatywnej od innych, pomocnych komponentów metodyki.

Szkolenie TOGAF® 9 Training Course: Level 1 Foundation jest szkoleniem akredytowanym, prowadzonym przez instruktora interaktywnie (stacjonarnie lub online) w układzie dwudniowym. Szkolenie obejmuje pełny program, który jest wymagany przez The Open Group, jako właściciela metodyki od akredytowanych firm szkoleniowych, które prowadzą akredytowane szkolenia TOGAF Level 1 Foundation. Realizuje wymagane efekty uczenia się, które przekazują znajomość elementów metodyki oraz wybrane umiejętności oparte na standardzie TOGAF 9.2 z 2018 r. Osoba, która ukończy szkolenie zyskuje podstawę do uczestniczenia w przedsięwzięciach z zakresu rozwijania architektury korporacyjnej w oparciu o TOGAF. Zainteresowane osoby zyskują także podstawę, aby po ukończeniu szkolenia przystąpić do egzaminu poświadczającego nabyte kwalifikacje według wymagań The OpenGroup.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia otwarte odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).
Szkolenia zamknięte organizujemy w dowolnej formie (stacjonarnej/online).

Czas trwania i godziny szkolenia:

Standardowe godziny szkoleń:

 • online (w tygodniu, weekendowe): 2 dni godz. 09 -16

Materiały szkoleniowe i język szkolenia:

 • materiały szkoleniowe dostępne są w formie elektronicznej w języku angielskim,
 • Język szkolenia: polski.

Wymogi wstępne

 • wskazane jest posiadanie co najmniej 2 lat zatrudnienia (pracy zawodowej) w przedsiębiorstwie, instytucji samorządowej lub administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym (nie ma wymogu formalnego poświadczenia znajomości języka)

Cel szkolenia

 • przekazanie uczestnikom przekrojowej wiedzy o metodyce TOGAF oraz jej składnikach,
 • przekazanie pewnych umiejętności praktycznych w zakresie korzystania z metodyki, aby uczestnicy mogli brać udział w przedsięwzięciach, w których opracowuje się lub rozwija architekturę korporacyjną przy wykorzystaniu standardu TOGAF,
 • zarządzanie zmianą na poziomie strategicznym i operacyjnym,
 • osiąganie synergii w zakresie celów transformacji i metod ich osiągania,
 • omówienie komponentów metodyki,
 • przygotowanie uczestników do egzaminu TOGAF® 9 Part 1.

Korzyści

 • poznanie i zrozumienie koncepcji architektury korporacyjnej i jej przeznaczenia,
 • poznanie ekosystemu TOGAF, jego komponentów oraz funkcji,
 • przygotowanie do egzaminu TOGAF Level 1 (Foundation).

Grupa docelowa

 • osoby, które chcą zdobyć wiedzę z metodyki TOGAF,
 • architekci korporacyjni,
 • analitycy biznesowi,
 • liderzy zespołów IT,
 • architekci biznesowi,
 • osoby, które przygotowują się do egzaminu TOGAF.

Certyfikacja

Podczas zapisu na szkolenie prosimy o zakup obowiązkowego dodatku: Egzamin TOGAF® 9 Part 1. 

Informacje o egzaminie i certyfikacji TOGAF® 9 Part 1:

 • uczestnik otrzyma voucher na egzamin oraz informacje jak się zarejestrować,
 • ważność vouchera: 12 miesięcy od daty wystawienia.
 • termin: uczestnik sam wybiera termin i godzinę egzaminu,
 • wymogi wstępne: brak,
 • język egzaminu: angielski,
 • tryb: online (OnVUE – Online Proctored exam),
 • forma: test jednokrotnego wyboru,
 • ilość pytań: 40,
 • czas trwania: 60 minut,
 • próg zaliczenia: 55% (min. 22 poprawnych odpowiedzi),
 • brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych,
 • ważność certyfikatu: bezterminowy
 • certyfikat poświadczający kwalifikacje jest wydawany przez The Open Group po zdaniu egzaminu i spełnieniu wymagań The Open Group. Według zapewnień The Open Grup certyfikaty wydane przed wprowadzeniem wersji 9.2, to znaczy uzyskane w rezultacie zdania egzaminu opartego na wersji 9.1 zachowują ważność i nie wymagają ponownej certyfikacji.

Wszystkie informacje dotyczące zasad, przygotowania do egzaminu i jego przebiegu określa The Open Group.