Jakie szkolenia podniosą prestiż kierownika projektu na rynku pracy?

Powodzenie projektu zależy od wielu różnych czynników, zarówno tych materialnych, technicznych, jak i pierwiastka ludzkiego. Jedną z czołowych osób mających wpływ na realizację projektu jest jego kierownik. To od jego kompetencji i doświadczenia często zależy końcowy rezultat całego projektu. Z uwagi na kluczową rolę w projekcie, kierownik powinien być wyznaczany w przemyślany sposób.  

Jakie umiejętności powinien posiadać prestiżowy kierownik projektu?

Kierownik projektu powinien posiadać zarówno wiedzę z zakresu zarządzania projektami, jak i umiejętności zastosowania tej wiedzy i własnego doświadczenia w praktyce. Do tego niezbędny jest zestaw osobistych umiejętności i postaw, przydatnych w zarządzaniu projektem.

 1. Musioł-Urbańczyk, na podstawie swoich badań[2], dzieli kluczowe kompetencje kierownika na cztery grupy:
 • kompetencje profesjonalne,
 • społeczne,
 • osobiste
 • biznesowe.

Wśród pierwszej grupy autorka wyróżnia takie kompetencje jak: doświadczenie w zarządzaniu projektami, umiejętność zarządzania elementami projektu (czasem, kosztami, jakością, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami), umiejętność zdefiniowania celów projektu, budowania zespołu, podejmowania decyzji czy nastawienie na klienta i rozwój własny i współpracowników. Do tego obszaru zaliczyć można również znajomość języków obcych,  zagadnień prawnych, a także znajomość metodyki i oprogramowania do zarządzania wykorzystywanych w projekcie.

Pożądane kompetencje z obszaru kompetencji społecznych to między innymi umiejętność motywowania członków zespołu i komunikowania się, zdolności przywódcze i pracy w zespole, empatia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność negocjowania i rozwiązywania konfliktów, jak i “dopasowania się” do kultury organizacyjnej.

Wśród osobistych kompetencji przydatnych w pracy kierownika ważnymi są takie jak: pewność siebie, uczciwość, lojalność i okazywanie zaufania, ambicja, inteligencja, asertywność, wytrwałość, dokładność i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Dodać jeszcze warto zaangażowanie, opanowanie, odporność emocjonalną, determinację i konsekwencję w działaniu.

Do głównych kompetencji biznesowych zaliczyć można przedsiębiorczość, elastyczność, kreatywność i umiejętność tworzenia wizji.

Ocena wagi każdej z powyższych kompetencji jest subiektywna i dużej mierze zależy od indywidualnych doświadczeń w dotychczasowej pracy w zarządzaniu projektami, od specyfiki środowiska, zespołu, branży czy samego projektu.

International Project Management Association podaje 5 głównych cech dobrego kierownika projektu:

 1. komunikacja budowanie relacji
 2. negocjowanie, czyli w poszukiwaniu kompromisu
 3. przywództwo – siła autorytetu
 4. konflikty i kryzysy – szansa a nie zagrożenie
 5. zaangażowanie i motywacja – wiara w projekt

Komunikacja – budowanie relacji

Kluczowym czynnikiem warunkującym powodzenie projektu jest niewątpliwie prawidłowa i skuteczna komunikacja – zarówno w zakresie komunikatów ustnych czy pisemnych jak i wszelkich spotkań, konferencji czy wymiany raportów. Kierownik projektu powinien umieć przekazywać komunikaty w jasny, czytelny i spójny sposób, i nie narzucać swoich poglądów członkom zespołu. Dobrze też jeśli nie ma trudności w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Ważnym aspektem komunikacji jest umiejętność słuchania i otwartość na komunikat zwrotny, a także znajomość mowy ciała.

Negocjowanie, czyli w poszukiwaniu kompromisu  

Na liście pożądanych kompetencji znajdują się również zdolności negocjacyjne. Są one szczególnie pomocne w unikaniu i sytuacji konfliktowych. Ważna jest umiejętność wypracowywania rozwiązań korzystnych dla obu stron i poszukiwania kompromisu. Menedżer projektu powinien dbać o dobre relacje ze wszystkimi stronami mającymi wpływ na projekt.

Przywództwo – siła autorytetu

Przywództwo to kolejna elementarna kompetencja kierownika projektu. Osoba kierownika powinna być postrzegana przez zespół jako autorytet, co ważne jest szczególnie w pojawiających się sytuacjach problematycznych, konfliktach czy zmianach w projekcie.

Konflikty i kryzysy – szansa a nie zagrożenie

Z konfliktem związana jest czwarta kompetencja – umiejętność postrzegania konfliktów i kryzysów nie jako zagrożenie, ale jako szansa do wykorzystania. Różnorodność zespołu projektowego stanowi bogactwo wiedzy i doświadczeń, ale może również powodować napięcia i nieporozumienia. W tak zróżnicowanym środowisku kierownik powinien zachować obiektywizm w ocenie sytuacji, przyczyn i skutków zaistniałego konfliktu.    

Zaangażowanie i motywacja – wiara w projekt

Już H. Ford zauważył potencjał tkwiący w zespole, co podkreślił w słowach “Zabierzcie mi wszystko, ale zostawcie mi mój, zespół a odbuduję wszystko od nowa”.  Zmotywowany i zaangażowany zespół to podstawa sukcesu. Trudno o efektywne zarządzanie, gdy sam zespół projektowy nie wierzy w szanse realizacji przedsięwzięcia, brakuje mu motywacji do działania i pozytywnego czy negatywnie nastawiony do pozostałych członków.

Jakie szkolenia są niezbędne, aby dobrze zarządzać projektami?

Jak poszerzyć swoje kompetencje zarządzania projektami? O ile kompetencje z obszaru indywidualnych predyspozycji i cech osobowościowych trudniej wypracować o tyle nad dwoma pozostałymi obszarami – wiedzy na temat zarządzania projektami oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce – pracować można, a nawet trzeba.

W rozwoju kompetencji osobistych pomóc mogą tzw. szkolenia miękkie, np. z zakresu zarządzania zespołem,  zarządzania czasem,  kompetencji przywódczych czy asertywności.

“Twardych” kompetencji, takich jak znajomość konkretnych metodyk, narzędzi i umiejętność ich zastosowania w praktyce dostarczają kursy i szkolenia z zakresu zarządzania projektami.

Na liście kompetencji kierowniczych, jako obowiązkowy punkt, znaleźć się powinna znajomość popularnych metodyk, takich jak PRINCE2®, AgilePM® czy standardów zarządzania projektami (np. zbiór dobrych praktyk PMBOK®). Biorąc udział w akredytowanym szkoleniu można nauczyć się zarządzać projektami zgodnie z wybrana metodyką i potwierdzić nabyte kompetencje międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez jednostki akredytujące. Wybór odpowiedniego szkolenia zależeć będzie oczywiście od specyfiki prowadzonej działalności, charakteru projektu i dotychczasowego doświadczenia kierownika (niektóre certyfikacje wymagają udokumentowanych godzin pracy w projektach).

Podsumowanie

Kierownik Projektu ma ostateczny wpływ na powodzenie i sposób realizacji projektu. To od jego doświadczenia i kompetencji, zarówno tych twardych, jak i miękkich, w dużej mierze zależy sukces przedsięwzięcia. Nawet najlepiej zaplanowany projekt, realizowany przez specjalistów poprzez nieodpowiednie zarządzanie  może okazać się zupełną katastrofą. Warto zatem zadbać o odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie osoby mającej kierować projektem.

Kliknij w poniższe linki, aby zapoznać się z opisami i programem szkoleń dostarczających niezbędnych kompetencji w zarządzanie projektami:

Źródła:

 1. J. Klimiuk, Rola kierownika projektu oraz zespołu projektowego w zarządzaniu projektami, [w:] Organizacja i zarządzanie strategiczne, s. 35-45
 2. A. Musioł Urbańczyk, KLUCZOWE KOMPETENCJE KIEROWNIKA PROJEKTU, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji 
 3. https://www.ipma.pl/informacje-prasowe/5-cech-skutecznego-project-managera_n1816

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych