Efektywne zarządzanie zmianą w organizacji w kilku krokach

Wprowadzanie zmian w organizacji jest procesem trudnym, jednak można go znacznie ułatwić poprzez odpowiednie przygotowanie organizacji i jej pracowników. Istnieje wiele modeli zarządzania zmianą, a wybór jednego z nich zależy od specyfiki przedsiębiorstwa lub projektu oraz skali planowanych zmian. W każdym przypadku warto się jednak kierować kilkoma głównymi zasadami, dzięki którym proces zmian będzie efektywny i znacznie mniej skomplikowany. Oto one!

Określ, co zostanie poprawione

Zarządzanie zmianą ma na celu ulepszenie produktów, procesów czy wyników osiąganych przez organizację, dlatego istotne jest, by określić główny kierunek tych zmian oraz wyjaśnić ich cele. Na tym etapie ważna jest również identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa oraz liderów, którzy mogliby przewodzić całemu przedsięwzięciu. Wiedza na temat tego, co i w jakim celu powinno zostać zmienione, korzystnie wpływa na realne wdrożenie zmian i sukces całego procesu.

Zaplanuj zmianę

Zmiana jest procesem, a zatem składa się z różnych etapów – posiada swój początek i koniec. Koncepcji przebiegu tego procesu jest wiele. Niektóre zakładają, że powinien on być wieloetapowy i rozwijać się według wcześniej ustalonego planu, a nie następować gwałtownie lub “na skróty”. Skuteczny projekt zmian uwzględnia poszczególne kroki wraz z mierzalnymi celami, pomiarami i analizami. Inne koncepcje z kolei mówią wprost, że zmiana powinna “się wyłaniać”, a jej efektywność zależy od decyzji podejmowanych krok po kroku (znana jest ogólna wizja zmianym natomiast nie uwzględnia ona szczegółowego harmonogramu działania).

Dostarczaj zasoby i wykorzystuj dane do ewaluacji

W trakcie zarządzania zmianą istotne są identyfikacja i finansowanie dostępnych zasobów, którymi mogą być np. infrastruktura, sprzęt czy też systemy oprogramowania. Należy wziąć pod uwagę m.in. narzędzia potrzebne do reedukacji, przekwalifikowania i zmian zachodzących w priorytetach i praktykach stosowanych w organizacji. Przejrzystość raportowania tych postępów umożliwia lepszą komunikację oraz prawidłowe mierzenie postępów związanych z wprowadzaniem zmiany w organizacji.

Komunikuj się

Odpowiednia komunikacja jest elementem scalającym poszczególne etapy zarządzania zmianą. Identyfikacja, zaplanowanie oraz wprowadzenie w życie planu w dużej mierze zależy od dobrej komunikacji. Stosowanie jasnych i przejrzystych zasad jest kluczowym elementem wszystkich metod zarządzania zmianami.

Monitoruj i zarządzaj ryzykiem

Głównym ryzykiem zagrażającym powodzeniu wprowadzenia zmiany w organizacji jest opór. Opór przed zmianą to naturalny odruch wynikający z lęku przed nieznanym. Przy planowaniu strategii zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie warto przygotować się do oporu, wyposażając organy zarządcze w odpowiednie narzędzia.

Świętuj sukcesy!

Uznanie osiągnięć przełomowych jest zasadniczą częścią każdej zmiany. Zarządzając zmianą, musisz nauczyć się rozpoznawać sukces zespołów i osób zaangażowanych w projekt. Wspomaga to proces wprowadzania zmiany.

Przeglądaj, poprawiaj i stale ulepszaj

Strategie zarządzania zmianą są często dostosowywane przez cały czas trwania projektu. Podobnie jak w przypadku komunikacji, proces ten powinien być nieodłącznym elementem wszystkich etapów, by zidentyfikować i usunąć ewentualne problemy.

Szkolenie Change Management – zarządzaj zmianą skutecznie!

Jeśli chcecie pogłębić wiedzę  oraz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zmianą w organizacji, sprawdź program szkoleń Change Management Foundation (z grą szkoleniową Change Management: Bistro Rewolucja) i Change Management Practitioner. Oba szkolenia przygotowują do akredytowanych egzaminów z zakresu zarządzania zmianą.

Źródło: 8 Elements of an Effective Change Management Process