Management 3.0 Fundamentals Online Workshop


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Aby uczestnik mógł ubiegać się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0, konieczne jest uzupełnienie szkolenia o 1-dniowy, stacjonarny warsztat praktyczny.

Szczegóły

 • 2 dni (12h zegarowych)
 • polski
 • język materiałów: polski i angielski (oryginalne materiały Management 3.0)

Dodatki

 • podręcznik od 55 zł

Opis szkolenia

Warsztat Management 3.0 Fundamentals Online Workshop to dwa dni intensywnej pracy w grupie (online), które mają na celu zapoznanie się ze zwinnym pomysłem na zarządzanie pracą i ludźmi w organizacji oraz zweryfikowanie własnych postaw managerskich w oparciu o teorię złożoności (naukowe podstawy skuteczności pracy zwinnej).

To okazja do zapoznania się z modelem zarządzania zwinnego Management 3.0 oraz przetestowania praktyk związanych z pięcioma (z sześciu) perspektywami Management 3.0 (Motywowanie ludzi, Ulepszanie wszystkiego, Empowerment zespołów, Rozwijanie kompetencji, Skalowanie struktury). Uczestnicy realizują 8 modułów wiedzy, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Management 3.0.

Wykorzystujemy platformę ZOOM oraz Mural, symulując zdalne środowisko pracy. Uczymy się w oparciu o realne doświadczenie proponowanych technik i narzędzi, korzystamy z gier i symulacji. Udział w szkoleniu łączy się z jasną deklaracją udziału w ćwiczeniach praktycznych i zgodą na wykonywanie zadań wymagających współpracy w zespołach różnej wielkości.

Cel szkolenia

 • wzrost wiedzy na temat nurtu Management 3.0 – nowoczesnej koncepcji zarządzania, szytej na miarę zwinnych środowisk pracy (moduł: Management i Przywództwo),
 • wzrost wiedzy na temat naukowych podstaw skuteczności zwinnych sposobów zarządzania pracą i ludźmi (moduł: Myślenie złożonościowe),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia środowiska pracy wspierającego utrzymywanie wewnętrznej motywacji do pracy (moduł: Motywacja i zaangażowanie, praktyki: Moving Motivators, Big Value List, KUDO, 360 dinner),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie budowania struktury w oparciu o relacje i zaufanie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zdalnego środowiska pracy (moduł: Zdalne zespoły, praktyki: Personal Maps),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rozwoju kompetencji (moduł: Lepszy feedback, praktyka: Feedback wrap),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie budowania organizacji uczącej się, bazującej na kreatywności i innowacji (moduł: Sukces i porażka, praktyka: Celebration Grid),
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozwijania i korzystania z procesu i kompetencji empowermentu (umocowywania) w organizacji (moduł: Delegowanie i empowerment, praktyki: Delegation poker, Delegation board).

Korzyści

 • wzrost umiejętności w zakresie kreowania środowiska pracy sprzyjającego samoorganizacji zespołów,
 • wzrost umiejętności w zakresie diagnozy aktualnej sytuacji w zespole i organizacji,
 • wzrost umiejętności w zakresie wykorzystywania i wdrażania sprawdzonych narzędzi Management 3.0 w tworzeniu skutecznego, zwinnego zespołu,
 • wzrost umiejętności w zakresie dostosowywania praktyk do potrzeb własnego zespołu,
 • uświadomienie sobie różnic pomiędzy pryncypiami w zarządzaniu klasycznym oraz w zarządzaniu zwinnym,
 • możliwość wymiany doświadczeń oraz zweryfikowania dotychczas stosowanych metod w kontekście systemowego rozumienia organizacji, psychologii grupy oraz sprawdzonych i aktualnych koncepcji zarządzania,
 • doświadczenie praktyk Management 3.0 w formule dostosowanej do pracy zdalnej.

Grupa docelowa

 • dla osób współpracujących z zespołem w trybie zdalnym,
 • osoby zarządzające zdalnymi zespołami oraz wspierające zespoły w samoorganizacji – team liderzy, project managerzy, scrum masterzy,
 • osoby odpowiedzialne za budowanie współpracy w organizacji, tworzenie programów rozwojowych oraz budowanie kultury organizacyjnej działy HR oraz L&D,
 • osoby wdrażające Agile do organizacji,
 • osoby, które pracują w zwinnych zespołach i napotykają na trudności w zakresie samoorganizacji zespołu, szczególnie zespołów zdalnych,
 • (warsztat online nie jest wystarczający, by ubiegać się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0; należy uzupełnić go o udział w 1-dniowym szkoleniu stacjonarnym Management 3.0 Fundamentals Plus Workshop),
 • nauczyciele, dydaktycy, szkoleniowcy.

Certyfikacja

Każdy uczestnik warsztatu Management 3.0 Fundamentals Online otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa, który potwierdza udział w zdalnym szkoleniu.
Aby uczestnik mógł ubiegać się o Certyfikat Facylitatora Management 3.0, konieczne jest uzupełnienie szkolenia o 1-dniowy, stacjonarny warsztat praktyczny Management 3.0 Fundamentals Plus Workshop. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Management 3.0

Program szkolenia

 • Organizacja pracy na bazie praktyk Management 3.0 (praktyka: Big Values List Personal Maps)
 • Moduł 1: Management i przywództwo
 • Moduł 2:Pryncypia Management 3.0
 • Moduł 3: Myślenie złożonościowe
 • Moduł 4: Motywacja i angażowanie (praktyka: Delegation poker)
 • Moduł 5: Delegowanie i empowerment (praktyka: Delegation board; Moving Motivators; Happiness door)
 • Moduł 6: Zdalne zespoły
 • Moduł 7: Lepszy feedback (praktyka: Feedback Wrap, Kudo Cards , 360 Degree Feedback Dinner)
 • Moduł 8: Zarzadzanie zmianą (praktyka: Meddlers Game; Change Management Game; Merit Money; Celebration Grid)

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 2 dni (12 h zegarowych, w tym przerwy).