Opracowywanie systemu zarządzania programami

W skład Opracowywania systemu zarządzania programami wchodzą:

  • analiza podejścia do zarządzania programami – sytuacja bieżąca – wywiady z kluczowymi interesariuszami/ decydentami programu , poznanie bieżących praktyk zarządzania programem i jego projektami; ta faza może być wsparta badaniem dojrzałości w oparciu o model P3M3 i badanie kondycji wg MSP – wyniki badania dają podstawę do opracowania propozycji rozwiązań;
  • proponowanie rozwiązań – opracowanie rozwiązań w zakresie ładu zarządzania programem; bazowanie ma metodyce MSP (Skuteczne zarządzanie programem); prezentacja uzgodnionych rozwiązań klientowi;
  • opracowanie planu wdrożenia – najlepiej gdy nasza usługa jest prowadzona równolegle z rozpoczynającym się programem, wtedy możemy w miarę potrzeb na bieżąco dostarczać wymagane elementy ładu programy, np.; wizję model docelowy, strategie i plany; planując wdrożenie wykorzystujemy to do „działa dobrze” w organizacji;
  • biuro programu – planując zmianę poza ładem zarządzania programu proponujemy uruchomienie uruchomienie usług wsparcia i nadzoru w biurze programu;
  • prace wdrożeniowe – opracowujemy merytorycznie zakres zmiany i wprowadzamy ją krok po kroku albo w zależności od uzgodnień z klientem tylko doradzamy lub nadzorujemy procesy wdrożeniowe;
  • powdrożeniowe przeglądy trwałości zmiany – bierzemy udział w przeglądach dokumentacji programu na końcach transz; doraźnie wspieramy klienta radą i doświadczeniem; okresowo sprawdzamy, czy ustalone zasady zarządzania programem przyniosły spodziewane rezultaty; proponujemy dalsze usprawnienia lub działania korygujące;
  • w czasie zamykania programy nadzorujemy proces kapitalizacji i transferu doświadczeń z programu do organizacji.