Kultura projektowa (Ład zarządzania projektami)

Zakres działań w obszarze doradztwa w odniesieniu do kultury projektowej obejmuje:

  • badanie stanu bieżącego – projektowanie badań ankietowych i pogłębionego wywiadu z wybranymi interesariuszami; uzyskanie obrazu z badań oraz informacji o stanie faktycznym, takim jak go postrzega Klient; analiza dokumentacji projektowej; uczestnictwo w spotkaniach projektowych, poznawanie organizacji; ta faza kończy się zwykle udokumentowaniem stanu bieżącego w raporcie oraz postawieniem diagnozy;
  • opracowanie zmiany – zamienienie diagnozy na propozycję działań prowadzących do modyfikacji/ opracowania ładu zarządzania projektami; opracowanie zasad zarządzania projektami w organizacji wraz z wzorcami projektowymi; przy okazji mogą powstać procedury i mini przewodniki; te część usługi kończy się opracowaniem planu wdrażania zmiany;
  • wdrażanie – zgodnie z planem, krok po kroku praca z interesariuszami, budowa ładu, wpajanie zasad i postaw proprojektowych; w tej część często wracamy do uzupełniania poprzedniego kroku; poza iteracyjnością tą część charakteryzuje duża liczba szkoleń i warsztatów praktycznych;
  • monitorowanie trwałości działania – okresowe przeglądy po zakończeniu wdrożenia, badające trwałość zmiany oraz identyfikacja potencjalnych luk i obszarów do dalszego rozwoju/ udoskonaleń.

Przykłady:

  • ECEngineering
    Opracowanie podejścia projektowego wraz z Klientem, opracowanie zakresów odpowiedzialności uczestników projektów, opracowanie wzorców dokumentów np. rejestrów i raportów, prowadzenie szkoleń wprowadzających nowe narzędzia; udział w spotkaniach projektowych, objaśnianie i sprawdzanie jak funkcjonują nowe praktyki pracy.