ISO 31000 Risk Manager

ISO 31000 są to standardy zarządzania ryzykiem ustalone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Celem ISO 31000:2009 jest dostarczenie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. ISO 31000 dostarcza uniwersalny model dla specjalistów oraz firm wdrażających procesy zarządzania ryzykiem.

Obecnie ISO 31000 obejmuje:

 • ISO 31000:2009 – Zarządzanie ryzykiem – zasady i wytyczne
 • ISO/IEC 31010:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Metody szacowania ryzyka
 • ISO Guide 73:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Słownictwo – wytyczne dla standardów

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli rozwinąć swoje kompetencje w zakresie wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009. W oparciu o praktyczne ćwiczenia i studia przypadków uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do optymalnego szacowania i zarządzania ryzykiem. Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie norma ISO 31000, model procesu zarządzania ryzykiem przez nią rekomendowany, sposób korzystania z normy, a także dokument ISO 31010 opisujący narzędzia do szacowania ryzyka.

Materiały szkoleniowe, jak również egzamin są w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest przez trenera polskojęzycznego.

Korzyści ze szkolenia:

 • zrozumienie pojęć, podejść, metod i technik niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000,
 • zrozumienie relacji między zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z wymaganiami różnych stron w organizacji,
 • zdobycie kompetencji we wdrażaniu, utrzymaniu i zarządzaniu stałym programem zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000,
 • zdobycie kompetencji w efektywnym doradzaniu organizacjom w zakresie najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem.

W cenę szkolenia wliczony jest egzamin oraz certyfikat.

Grupa docelowa:

 • menedżerowie ryzyka,
 • właściciele procesów biznesowych,
 • menedżerowie finansów,
 • menedżerowie ryzyka biznesowego,
 • osoby odpowiedzialne za obszar zgodności z wymaganiami,
 • menedżerowie projektów,
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji.

Egzamin ISO Risk Manager

Egzamin “Certified ISO 31000 Risk Manager” obejmuje następujące obszary kompetencji:

 • Obszar 1: Podstawowe pojęcia, podejścia, metody i techniki zarządzania ryzykiem
 • Obszar 2: Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
 • Obszar 3: Szacowanie ryzyka zgodnie z ISO 31000

Egzamin ma charakter esejowy, składa się z pytań, na które trzeba udzielić krótką pisemną odpowiedź.

Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager lub Certified ISO 31000 Risk Manager, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia. Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat.

Nazwa certyfikatu: ISO 3100 Provisional Risk Manager
Egzamin: Egzamin ISO 31000 Risk Manager
Doświadczenie zawodowe: brak
Doświadczenie w szacowaniu ryzyka: brak
Inne wymagania: Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Nazwa certyfikatu: ISO 31000 Risk Manager
Egzamin: Egzamin ISO 31000 Risk Manager
Doświadczenie zawodowe: 2 lata
Doświadczenie w szacowaniu ryzyka: 1 rok pracy w obszarze zarządzania ryzykiem
Inne wymagania: Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Program szkolenia:

 • Pojęcia i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Standardy, ramy i metodologie dotyczące zarządzania ryzykiem
 • Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
 • Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 • Identyfikacja i analiza ryzyka
 • Ocena i postępowanie z ryzykiem
 • Akceptacja ryzyk bezpieczeństwa informacji i zarządzanie ryzykiem rezydualnym
 • Informowanie na temat ryzyk
 • Monitorowanie i przegląd ryzyk
 • Narzędzia do szacowania ryzyka rekomendowane przez ISO 31010
 • Egzamin certyfikacyjny