PRINCE2®: Foundation czy Practitioner?

Metodyka PRINCE2® stanowi uniwersalne podejście do zarządzania projektami, niezależnie od ich skali, złożoności czy tematyki. Od lat stosowana jest z powodzeniem w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. W Polsce spotkać możemy się ze szkoleniami z tej metodyki na poziomach PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner. Jaka jest różnica między tymi poziomami?

Czym się różni szkolenie PRINCE2® Foundation od PRINCE2® Practitioner?

Już samo nazewnictwo wskazuje na elementarną różnicę. PRINCE2 Foundation to poziom podstawowy szkolenia, wprowadzający i zaznajamiający uczestnika z podstawowymi pojęciami, zasadami i narzędziami metodyki. Poziom Practitioner to poziom zaawansowany, stawiający na praktyczne zastosowanie metodyki.

Szkolenie na poziomie Foundation dostarcza wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie aż do zamknięcia projektu. Przybliża także zagadnienia zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.

Uczestnicy zostają stopniowo zaznajomieni z całą metodyką i jej terminologią, a także z podstawowymi zasadami prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2. Kursanci wprowadzani są we wszystkie pryncypia, tematy i procesy PRINCE2, a także dowiadują się jaką przewagę może dać zarządzanie projektem według tej metodyki. Uczestnicy szkolenia poznają schemat podejmowania decyzji w projekcie, uczą się kierować projektem w oparciu o PRINCE2 i dowiadują się jak odpowiednio dostosować metodykę do własnego środowiska projektu i organizacji.
Dodatkowo, w trakcie szkoleń na poziomie Foundation stosowana jest gra szkoleniowa PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje, która pomaga uczestnikom zrozumieć podstawy zarządzania projektami według PRINCE2 i dostrzec sens ich stosowania w praktyce.

PRINCE2 Practitioner to kolejny, wyższy poziom kompetencji w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Szkolenie to ma formę warsztatową i koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy z poziomu Foundation. Kurs kładzie nacisk na skalowalność metodyki, umiejętność dostosowania i właściwego postępowania w projekcie.

Poziom Practitioner umożliwia uczestnikom nabycie kompetencji w zakresie realizacji projektu, a także dogłębne zrozumienie struktur, ról i obowiązków poszczególnych członków zespołów zarządzania projektem. Kursanci uczą się skutecznie identyfikować, analizować i angażować interesariuszy. Kurs na poziomie Practitioner dostarcza szerokiej wiedzy i zrozumienia technik związanych z zarządzaniem ryzykiem, obsługą zagadnień i zmian. Poszerza także kompetencje uczestników z zakresu zarządzania jakością i nadzorowania projektów.
Realizując szkolenie na poziomie Foundation uzyskujemy 21 punktów PDU. Poziom Practitioner pozwala na otrzymanie 14 punktów PDU.

Do kogo kierowane są poziomy Foundation i Practitioner?

Poziom Foundation dedykowany jest dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami w organizacjach niezależnie od branży, uczestników zespołów projektowych, menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru projektu. Ze szkolenia skorzystać mogą wszystkie osoby zawodowo zainteresowane zarządzaniem projektami, które chcą poznać metodykę PRINCE2.

Do certyfikacji na poziomie Practitioner mogą podejść wyłącznie osoby posiadające certyfikat PRINCE2 Foundation. Kurs adresowany jest w szczególności do członków i kierowników zespołów projektowych, menedżerów odpowiedzialnych za proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami.

Jak wygląda certyfikacja na każdym z poziomów?

Egzamin na poziomie Foundation składa się z 75 pytań testowych, z czego 5 to pytania próbne a pozostałe 70 to pytania punktowane. By zdać egzamin należy poprawnie odpowiedzieć na 35 pytań. Practitioner obejmuje 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza, a próg zdawalności wynosi 44 punkty (na 80 możliwych). W przypadku poziomu podstawowego limit czasu wynosi 60 minut, natomiast na poziomie zaawansowanym na napisanie egzaminu mamy aż 150 minut. Ważną różnicą w przebiegu egzaminu jest możliwość korzystania z oficjalnego podręcznika PRINCE2 na Practitionerze, co nie jest dozwolone na poziomie Foundation. Egzaminy można zdawać w języku polskim lub angielskim zarówno na poziomie Foundation jak i Practitioner.

Certyfikat PRINCE2 Foundation ważny jest bezterminowo, natomiast Practitioner tylko 5 lat. Ważną informacją jest, że po wprowadzeniu aktualizacji PRINCE2 2017 Update będzie ważny tylko 3 lata. Więcej o tym, co się zmieni po aktualizacjach przeczytać możecie artykule Marcina Jackowskiego.

Podsumowując, zasadniczą różnicą pomiędzy poziomami PRINCE2 Foundation i Practitioner jest zakres merytoryczny szkolenia i stopień przełożenia wiedzy na praktykę, co odzwierciedlone jest chociażby w samej formie kursów (wykładowa i warsztatowa). Poziom Foundation stanowi punkt wyjścia i konieczną bazę teoretyczną dla poziomu Practitioner, natomiast poziom Practitioner pogłębia i uzupełnia o umiejętności praktyczne kompetencje nabyte na poziomie podstawowym.