Szczęśliwa młoda kobieta z książką

Nowe wydanie PMBOK® Guide już w 2017 r. Co zmieni się w standardzie ?

PMBOK® Guide jest globalnie uznawanym zbiorem najlepszych praktyk zarządzania projektami, aktualizowanym mniej więcej co cztery lata. W opiniowaniu i zgłaszaniu poprawek uczestniczą tysiące praktyków zarządzania projektami z całego świata. W 2017 roku doczekamy się kolejnej, szóstej już edycji tego standardu. Prace nad nowym wydaniem trwają już dość długo, a w tym roku mieliśmy okazję zapoznać się z jego wstępną wersją (Exposure Draft). Proces publicznych konsultacji i zgłaszania poprawek dobiegł końca i według deklaracji właściciela standardu – Project Management Institute – szósta edycja PMBOK® Guide będzie dostępny dla szerokiej społeczności zarządzania projektami w trzecim kwartale 2017 roku.

Nowe wydanie niesie za sobą wiele zmian, choć nie są to zmiany fundamentalne. Zasadnicza konstrukcja PMBOKa pozostała ta sama – nie pojawiły się nowe obszary wiedzy ani grupy procesów.

Zmiany dotyczą natomiast nazw niektórych obszarów wiedzy. Obszar Project Time Management (Zarządzanie czasem w projekcie) ma nową nazwę: Project Schedule Management – i słusznie, bo przecież nie zarządzamy czasem, tylko harmonogramem, czyli rozłożeniem działań projektu w czasie.

Większe korekty pojawiły się w obecnym obszarze wiedzy Project Human Resource Management. Zostanie on przemianowany na Project Resource Management – w nowej edycji obejmie zarządzanie wszystkimi zasobami, nie tylko ludzkimi. Do tego obszaru przeniesiony zostanie proces Estimate Activity Resources (Szacowanie zasobów działań), który do tej pory znajdował się w obszarze wiedzy Project Time Management.

W szóstym wydaniu PMBOK® Guide pojawią się 3 nowe procesy.

  • Manage Project Knowledge w obszarze wiedzy Project Integration Management (Zarządzanie integracją projektu) – nareszcie zarządzanie wiedzą projektową znalazło swoje oficjalne miejsce w PMBOK® Guide i nie będzie już wspominane jedynie „przy okazji”;
  • Control Resources w obszarze wiedzy Project Resource Management do tej pory był to obszar zarządzania tylko zasobami ludzkimi, więc nie kontrolowaliśmy ludzi tylko ich pracę oraz jej efekty; teraz, gdy dochodzą nam inne zasoby, proces kontrolowania wydaje się jak najbardziej zasadny;
  • Implement Risk Responses w obszarze wiedzy Project Risk Management (Zarządzanie ryzykiem w projekcie) i w grupie procesów realizacji (Execution Process Group) – jest to dobra odpowiedź na pojawiające się wątpliwości dotyczące tego, gdzie (w jakim procesie) i w jaki sposób wdrażamy reakcje na ryzyka.

Zniknie natomiast proces Close Procurements – opisane tam praktyki zostaną zawarte w procesie Close Project or Phase. W efekcie nowe wydanie PMBOK® Guide opisze nam 49 procesów, w porównaniu do 47 procesów w 5. edycji standardu.

przechwytywanie

Pomocne dla praktyków będą również będą wskazówki dotyczące dostosowania procesów  do warunków projektu (Process Tailoring). Dzięki temu – miejmy nadzieję – PMBOK® Guide stanie się bardziej czytelny i zrozumiały dla każdego. A kierownikom projektów prostych i mniej złożonych łatwiej będzie „przeskalować” PMBOK-owe wskazówki i zaadaptować je według własnych potrzeb.W odpowiedzi na liczne uwagi od praktyków, wprowadzono również wiele zmian, które ucieszą zwolenników zwinnego podejścia do zarządzania projektami. Wskazówki dotyczące stosowania zwinnych praktyk i narzędzi znajdą się w każdym obszarze wiedzy. Przeczytamy więc wreszcie w PMBOK® Guide o sprintach, backlogu, retrospektywach i innych popularnych agile’owych technikach i narzędziach.

Inną zmianą, która ułatwi stosowanie najlepszych praktyk, będzie rozróżnienie procesów na procesy wykonywane ciągle (ongoing processes) i procesy wykonywane jednorazowo lub w razie konieczności (non-ongoing processes). Na pewno będzie to dużą pomocą dla osób, które po raz pierwszy mają do czynienia ze standardem i mają trudności z odniesieniem opisanych tam praktyk do własnej rzeczywistości projektowej.

Mamy w nowej edycji również rekonstrukcję pierwszych trzech rozdziałów, wprowadzających w zarządzanie projektami. Istotną nowością będzie tu rozdział poświęcony roli kierownika projektu w oparciu o promowany od kilku lat PMI® Talent Triangle™, opisujący kompetencje techniczne, przywódcze oraz biznesowo-strategiczne.

Nowe, pełniejsze rozumienie roli kierownika projektu, wyrażone właśnie przez wspomniany trójkąt kompetencji, znajdzie również swój wyraz w większym nacisku na uzasadnienie biznesowe i realizację korzyści po projekcie. Wśród nowych dokumentów projektowych pojawi się między innymi Benefits Management Plan, więc kierownik projektu nie będzie już tym, który interesuje się tylko „dowiezieniem” projektu „na czas, w budżecie, według uzgodnionego zakresu i na ustalonym poziomie jakości”.

Powyżej opisane zostały jedynie poważniejsze zmiany, jest również szereg zmian pomniejszych, między innymi nowa organizacja wkładów, narzędzi i metod i rezultatów procesów (Inputs, Tools and Techniques, Outputs), nowe techniki i dokumenty projektowe.

Co mogą te zmiany oznaczać dla osób zainteresowanych certyfikacją PMP® lub CAPM®? Przede wszystkim, wygląda na to, że podstawa programowa zostanie znacząco poszerzona o praktyki zwinne i kompetencje biznesowo-strategiczne kierownika projektu. Istotną informacją dla wszystkich osób planujących przystąpienie do egzaminów PMP® lub CAPM® w 2017 roku, będzie również to, że planowany termin dostosowania egzaminów do zawartości 6. edycji PMBOK® Guide to początek 2018 r. Nie musimy więc obawiać się szybkich zmian w egzaminie w związku z pojawieniem się nowej wersji podręcznika.

Szymon Pawłowski, PMP®