Komitet Sterujący – role i obowiązki w projekcie

Projekty tworzą ludzie, bez nich żaden projekt nie zostałby zainicjowany i poprawnie zrealizowany. Każda osoba zaangażowana w projekt musi mieć jasno określoną rolę i obowiązki, gdyż tylko wtedy można sprawnie zarządzać projektem.

W metodyce PRINCE2® wyróżnić można kilka istotnych ról, które odpowiadają za realizację projektu. Jednym z nich jest Komitet Sterujący, który to odpowiada przed kierownictwem firmy lub programu za realizację projektu z sukcesem oraz zarządzanie projektem z poziomu strategicznego. W projekcie posiada prawo decyzyjne i ponosi odpowiedzialność za projekt w granicach wyznaczonych przez zarząd firmy lub programu. Komitet Sterujący odpowiada za komunikację pomiędzy zespołem a interesariuszami reprezentującymi otoczenie zewnętrzne. Członkowie Komitetu mają prawo delegowania niektórych zadań związanych z nadzorem nad projektem innym osobom. W skład Komitetu Sterującego wejść powinni przedstawiciele biznesu, użytkownika i dostawcy.

Obowiązki Komitetu Sterującego podzielić można według trwania projektu, tzn. w czasie przygotowywania i inicjowania projektu, w trakcie realizacji projektu i na koniec projekt.

Obowiązki Komitetu Sterującego w trakcie przygotowania i inicjowania projektu:

 • wyznaczenie tolerancji projektu z kierownictwem przedsiębiorstwa lub programu,
 • zatwierdzenie Założeń Projektu i Planu Etapu Inicjowania,
 • wydanie zezwoleń na rozpoczęcie oraz realizację projektu,
 • ustalenie skali, według której oceniana będzie waga zagadnień oraz priorytety dla wniosków o wprowadzenie zmian i odstępstw,
 • zatwierdzenie umowy z dostawcą (tylko jeśli relacja między nimi jest komercyjna) oraz Dokumentacji Inicjowania Projektu.

Obowiązki Komitetu Sterującego w czasie trwania projektu:

 • wyznaczenie tolerancji oraz akceptacja Planów Etapów dla każdego etapu projektu,
 • wydawanie zezwoleń na realizację każdego z etapów oraz zatwierdzenie Opisów Produktów,
 • w przypadku prognozy przekroczenia tolerancji na poziomie etapów zatwierdzanie Planów Nadzwyczajnych,
 • komunikacja z interesariuszami zgodnie ze Strategią Zarządzania Komunikacją,
 • określanie wytycznych dotyczących sterowania projektem i kierunków pracy nad projektem, aby zapewnić, że projekt jest opłacalny i mieści się w wyznaczonych ramach,
 • udzielanie rad i wskazówek Kierownikowi Projektu na jego prośbę lub z własnej inicjatywy,
 • monitorowanie i kontrola zarządzania ryzykiem w projekcie, tak aby było możliwie najbardziej efektywne,
 • zatwierdzanie wprowadzanych zmian,
 • rozpatrywanie i podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień, które zostały przekazane z niższych szczebli zarządzania projektem,
 • zatwierdzanie ukończonych produktów.

Obowiązki Komitetu Sterującego pod koniec trwania projektu:

 • nadzór nad prawidłowością dostarczania i przekazywania produktów klientowi,
 • nadzór nad spełnieniem wszystkich warunków, które muszą zostać spełnione do akceptacji produktu końcowego projektu oraz potwierdzenie jego akceptacji,
 • zatwierdzenie Raportu Końcowego Projektu, wraz z zapewnieniem, że wszystkie zagadnienia, doświadczenia i ryzyka zostały odpowiednio udokumentowane oraz przekazane do odpowiednich organów,
 • wydanie zezwolenia na przekazanie zaleceń działań następczych oraz Raportów Doświadczeń, które powinny trafić do kierownictwa organizacji lub programu,
 • wydanie zgody na zamknięcie projektu oraz poinformowanie kierownictwa organizacji lub programu o zamknięciu projektu.

Dobry Komitet Sterujący powinien posiadać uprawnienia wystarczające do podejmowania kluczowych decyzji w projekcie i dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji projektu oraz zdolność do właściwego reprezentowania interesów biznesu, dostawcy i użytkownika. Komitet Sterujący powinien być również dostępny dla Kierownika Projektu, aby mógł udzielać mu formalnych wytycznych i nieformalnych rad i wskazówek i wspierać go swoim zaangażowaniem, gdy uprawnienia i moc sprawcza Kierownika Projektu są niewystarczające. Komitet nie powinien jednak “wtrącać” się w szczegóły operacyjnego zarządzania projektem i prace specjalistyczne, pozostawiając Kierownikowi Projektu pewną swobodę w doborze dróg i środków do realizacji celów.

Aby skutecznie realizować wszystkie powyższe obowiązki Komitet Sterujący powinien być wyposażony w takie kompetencję jak: podejmowanie decyzji, delegowanie, przywództwo oraz negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Dzięki tym kompetencjom jest w stanie doprowadzić do skutecznej realizacji projektu.

Więcej o rolach i ich obowiązkach w metodyce PRINCE2 przeczytacie na stronie szkolenia PRINCE2®.

Źródło: PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami

Przeczytaj również

Wartość w SCRUM

Przewodnik po Scrumie nie definiuje pojęcia wartości. To czym ona jest? Okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest łatwa. Spróbujmy przestudiować dostępne źródła i stworzyć własną definicję!

Uczymy się przez eksperymenty

Warto celebrować eksperymenty, które przyniosły nam nową wiedzę i doświadczenie, nawet jeśli ponieśliśmy porażkę. Nie poddawać się, a sukces pojawi się na horyzoncie. Oczywiście, warto też mieć trochę szczęścia, ale samo szczęście to o wiele za mało!

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych