MoP® Practitioner


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat MoP® Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin (obowiązkowy):
  online 1300 zł
  stacjonarny: 1200 zł
 • podręcznik od 200 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Zarządzanie portfelem definiowane jest jako skoordynowane gromadzenie procesów i decyzji strategicznych, które wspólnie pozwalają na uzyskanie najbardziej skutecznej równowagi pomiędzy zmianami organizacyjnymi, a codzienną działalnością.

Management of Portfolios (MoP®) umożliwia na najefektywniejsze utrzymanie równowagi pomiędzy wprowadzanie zmian a bieżącą działalnością organizacji. Zarządzanie portfelem w szczególności cyk definiowania portfela sprzyja doborowi właściwych projektów i programów do realizacji. Z kolei, cykl dostarczania portfela, czuwa nad stworzeniem środowiska wspierającego wykonanie inicjatyw zmiany we właściwy sposób. Dzięki zarządzaniu portfelem organizacja może robić „właściwe rzeczy we właściwy sposób”.

Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki MoP w organizacji:

 • MoP stwarza ramy ładu, który umożliwia ocenę wykluczenie projektów i programów mało opłacalnych i nieuzasadnionych biznesowo.
 • MoP stwarza ramy ładu do sprawnego zarządzania realizacją inwestycji portfela, wsparcie dla realizacji zmian przez zarządzanie miedzy innymi: ryzykiem, zasobami, finansami, kontrolą zarządczą, ładem organizacyjnym, realizacją korzyści oraz zaangażowaniem interesariuszy.
 • MoP to zdefiniowane role i obowiązki osób wspierających i podejmujących kluczowe decyzje związane z inwestycjami w organizacji.

Szkolenie jest akredytowane co oznacza, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie MoP Practitioner.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Celem szkolenia MoP Practitioner jest ugruntowanie i poszerzenie zdobytej wiedzy na szkoleniu podstawowym. W czasie szkolenia zostaną przypomniane pryncypia, role, dokumentacja portfela oraz dwa cykle zarządzani: definiowanie i dostarczanie. Kompetencje zarządzanie portfelem, poza wiedzą, składają się z umiejętności doboru inwestycji oraz zapewnienia im odpowiedniego poziomu ładu i wsparcia. Dopełnieniem kompetencji MoP jest postawy pokazująca świadome zaangażowanie w zarządzanie. Poprzez szereg ćwiczeń celem jest nabycie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą i używania prezentowanych technik. Szkolenie kładzie nacisk na szczegółowe poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania portfelem zmian w organizacji.
 • Omówienie kolejnych pryncypiów, wytycznych składających się na budowę i zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania portfelem oraz sprawdzenie tej wiedzy w bezpiecznym środowisku ćwiczeń i studium przypadku.
 • Przygotowanie uczestników do pozytywnego zdania egzaminu MoP Practitioner.

Korzyści

 • Szczegółowe poznanie zasad zarządzania portfelem.
 • Nauczenie się jak w praktyce dostosować cykl zarządzani portfelem do wymagań organizacji
 • Poznanie kluczowych ról i obowiązków zarządzania portfelem.
 • Zdobycie wiedzy, jakie czynności składają się na poszczególne części cyklu definiowania portfela oraz na części cyklu dostarczania portfela

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem inwestycyjnym w organizacji,
 • Osoby odpowiedzialna ze ocenę inwestycji i uzasadnień biznesowych,
 • Osoby z wyższego kierownictwa, chcące wprowadzić ustrukturyzowane podejście do zarządzanie portfelem w organizacji,
 • Osoby pracujące w Biurach program, Biurach realizacji strategii, Biurach wsparcia planowanie strategiczne,
 • Osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje zarządzania portfelem międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez AXELOS.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora) lub stacjonarnej po zakończeniu szkolenia w tej formie. 

Celem egzaminu MoP Practitioner jest zweryfikowanie, czy kandydat osiągnął wystarczające zrozumienie, jak stosować i dostosować metodykę MoP. Celem jest również sprawdzenie czy wie jak analizować dane portfela, prowadzić dokumenty portfela i definiować role zarządcze w kontekście przedsiębiorstwa opisanego w scenariuszu. W czasie egzaminu zostanie sprawdzone, czy w sytuacji opisane w scenariuszu umie właściwie uargumentować użycie wskazanych składników metodyki: procesy, narzędzie, techniki, role, dokumentacja. Na egzaminie kandydat wykaże się zrozumienie zasad dostosowania zarządzania portfelem w zależności od złożoność portfela, dojrzałości organizacji i innych czynników.

Przebieg egzaminu MoP Practitioner:

 • 4 pytania w zestawie egzaminacyjnym, 20 punktów za jedno pytanie – za poszczególne elementy pytania uzyskać można 1 punkt, w sumie 80 punktów za cały zestaw egzaminacyjny
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 40 punktów (na 80 możliwych) – 50%
 • Czas trwania egzaminu – 3 godziny
 • Pomoce naukowe dozwolone- tylko podręcznik MoP.
 • Ponieważ egzamin jest dostępny tylko w języku angielskim to osoby, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 25% czasu – 45 minut.
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość kupienia certyfikatu w formie papierowej.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie należy kupić razem z egzaminem. W trakcie zapisu na szkolenie prosimy o wybór dodatku „egzamin” w formularzu zamówienia . Jest to niezbędne w celu zapisania się na szkolenie. Dodatkowo, uczestnik może wybrać opcję „Powtórka egzaminu”, która uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (na wypadek uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy (tzw. Take2 re-sit exam) odbywa się w formie online. Więcej informacji na naszym blogu.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Przegląd egzaminu MoP Practitioner
 • Wdrożenie, utrzymanie i pomiar
 • Cykl definiowania Portfela
 • Cykl realizacji Portfela
 • Role
 • Dokumentacja Portfela