Zasady zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem staje się kluczowym i koniecznym elementem każdej nowoczesnej organizacji. Projektując system zarządzania ryzykiem, nasi konsultanci koncentrują swoją uwagę na zwiększeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia zamierzonych celów przedsiębiorstwa i wdrożenie mechanizmów pro aktywnego działania zmierzającego do wdrożenia odpowiedniej reakcji na ryzyko.

Współpraca z naszymi Klientami w zakresie zarządzania ryzykiem obejmuje:

  • rozpoznanie stanu bieżącego i diagnozowanie problemów – przy pomocy list kontrolnych, ankiet i wywiadów z przedstawicielami różnych szczebli organizacji poznawanie firmy i jej specyfiki działania;
  • proponowane i prezentacja rozwiązania dopasowanego do klienta, działanie poprzedzone konsultacjami z klientem, czasami nawet dodatkowymi warsztatami;
  • kompleksowe opracowanie rozwiązania, powstają między innymi: polityka ryzyka organizacji, strategie dla poszczególnych programów i projektów, taksonomia – schemat klasyfikacji czynników ryzyka.

Wynikiem wdrożeniowej współpracy z naszą firmą jest wprowadzenie spójnych mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania ryzyk we wszystkich perspektywach organizacyjnych oraz wypracowane efektywnych sposobów reagowania na zagrożenia i szanse.

Przykłady naszych realizacji:

  • AGH
    Opracowanie podejścia do zarządzania ryzykiem: taksonomia, strategia, polityka