Użycie narzędzia do określenia dojrzałości organizacji w modelu P3M3 (Portfolio, programme, project management maturity model):

  • uzgodnienie zakresu badania: poziom portfela, programu i projektu;
  • przeprowadzenie badania przy pomocy modelu P3M3 na uzgodnionych poziomach;
  • uzupełnienie badania pracą z narzędziami do badania kondycji portfela, programu, ryzyka;
  • analiza uzyskanych wyników, wyciąganie wniosków, przygotowanie prezentacji końcowej;
  • spotkanie z klientem i zaprezentowanie wniosków z badania; omówienie stanu bieżącego; proponowanie kierunków usprawnień i dalszego rozwoju.