Opracowywanie systemu zarządzania projektami:

W zakresie opracowywania systemu zarządzania projektami oferujemy:

  • analizę podejścia do zarządzania projektami, stosowanych narzędzi, technik i dokumentów – wywiady z kluczowymi interesariuszami/ decydentami projektu, ankiety wśród PMów; poznanie bieżących praktyk zarządzania w organizacji; ta faza może być wsparta badaniem dojrzałości w oparciu o model P3M3 oraz listy kontrolne metodyki PRINCE2 – wyniki badań dają podstawę do opracowania propozycji rozwiązań;
  • proponowanie rozwiązań – opracowanie rozwiązań w zakresie zasad i technik zarządzania projektami; bazowanie ma metodykach: PRINCE2, PMI, AgilePM, PRINCE2 Agile, Scrum; prezentacja uzgodnionych rozwiązań klientowi;
  • opracowanie planu wdrożenia – uzgodnienie zakresu wdrożenia zmian i ram czasowych; opracowanie planu;
  • prace wdrożeniowe – opracowujemy merytorycznie zakres zmiany i wprowadzamy ją krok po kroku albo w zależności od uzgodnień z klientem tylko doradzamy lub nadzorujemy procesy wdrożeniowe;
  • powdrożeniowe przeglądy trwałości zmiany – bierzemy udział w przeglądach dokumentacji projektu na końcach etapów i projektów; doraźnie wspieramy klienta radą i doświadczeniem; okresowo sprawdzamy, czy ustalone zasady zarządzania przyniosły spodziewane rezultaty; proponujemy dalsze usprawnienia lub działania korygujące;
  • w czasie zamykania projektów- nadzór procesu kapitalizacji i transferu doświadczeń do organizacji.

Przykłady:

  • ECEngineering
    Doradztwo w zakresie wprowadzania narzędzi i technik zarządzania projektami; doradztwo było realizowane przy okazji szerszego wdrożenia podejścia projektowego w firmie wraz z uruchomieniem PMO.