Opracowywanie systemu zarządzania portfelem i biura wsparcia portfela

Powyższy obszar doradztwa dotyczy:

  • analizy sytuacji bieżącej – wywiady z kluczowymi interesariuszami, ankiet dla szerszej grupy interesariuszy i poznanie bieżących praktyk zarządzania inwestycjami i zmianami; ta faza może być wsparta badaniem dojrzałości w oparciu o model P3M3 i badanie kondycji wg MoP – wyniki badania dają podstawę do opracowania propozycji zmian i rozwiązań;
  • proponowania rozwiązań – opracowanie w uzgodnionym zakresie zmian/ budowy zasad zarządzania portfelem; bazowanie ma metodyce MoP (Zarządzanie portfelem); prezentacja uzgodnionych rozwiązań klientowi;
  • opracowania planu wdrożenia – wdrażając wykorzystujemy to do „działa dobrze” w organizacji, uruchamiamy nowe elementy, zmieniamy te obszary, które są nieefektywne; planując zmiany kierujemy się zmianą w pierwszej kolejności zajmijmy się usprawnieniem obszaru, który da najwięcej korzyści;
  • biuro portfela – planując zmianę poza procesami zarządzania portfelem: definiowanie i dostarczanie, planujemy uruchomienie części usług w biurze wsparcia dla portfela;
  • prac wdrożeniowych- opracowujemy merytorycznie zakres zmiany i wprowadzamy ją krok po kroku albo w zależności od uzgodnień z klientem tylko doradzamy lub nadzorujemy procesy wdrożeniowe;
  • powdrożeniowych przeglądów korzyści – wg uprzednio opracowanego planu realizacji korzyści, okresowo sprawdzamy, czy zmiany przyniosły spodziewane rezultaty; proponujemy dalsze usprawnienia lub działania korygujące.