Technika przeglądu jakości według PRINCE2®

Technika przeglądu jakości w PRINCE2® ma na celu ocenę zgodności produktu z przyjętymi kryteriami, zaangażowanie kluczowych interesariuszy w sprawdzenie jego jakości oraz uzyskanie akceptacji i potwierdzenia, że produkt został ukończony. Ocena zgodności powinna zostać wyrażona w postaci dokumentu (lub podobnej formie).

Role w przeglądzie jakości

Takiego przeglądu dokonuje zespół przeglądu jakości. Role wyróżniane w zespole to:

  •         Kierownik przeglądu – odpowiada za całokształt przeprowadzanego przeglądu,
  •         Prezenter – przedstawia produkt do przeglądu, reprezentuje jego wytwórców oraz koordynuje działania następcze po przeglądzie,
  •         Kontroler/Recenzent – dokonuje przeglądu produktu, przedstawia uwagi, potwierdza poprawki i ulepszenia,
  •         Administrator – wspiera kierownika przeglądu, zapisuje wyniki przeglądu i działania następcze.

Zespół przeglądu jakości może występować w minimalistycznej formie. Wtedy składa się z dwóch osób, z czego jedna pełni rolę kierownika i kontrolera, a druga prezentera i administratora.

Jak przeprowadzić przegląd jakości?

Do przeglądu jakości należy się odpowiednio przygotować, nie tylko pod względem administracyjnym. W tym celu trzeba przede wszystkim sprawdzić gotowość produktu do przeglądu i dostępność kontrolerów. Następnie należy w zespole przeglądu rozpowszechnić kopie produktu i Opis Produktu. Przegląd powinien zostać przeprowadzony w oparciu o kryteria jakości zapisane w Opisie Produktu. Kontrolerzy, przed naradą przeglądu jakości, przekazują kierownikowi i prezenterowi swoje zastrzeżenia i uwagi.

Narada przeglądu jakości

Podczas narady przeglądu jakości przedstawiany jest produkt i jego przeznaczenie wraz z najważniejszymi zastrzeżeniami do niego. Każdy kontroler powinien wskazać swoje zastrzeżenia do produktu. Produkt i jego zastrzeżenia powinny być dokładnie omówione, a następnie uzgodnione działania następcze. Wynik przeglądu ustalany jest zbiorowo. W efekcie przeglądu produkt może otrzymać jeden z trzech statusów: odebrany (odpowiada swojemu przeznaczeniu), odebrany warunkowo (będzie odpowiedni po wprowadzeniu uzgodnionych działań) lub nieodebrany (wymaga kolejnego przeglądu).

Po naradzie przeglądu należy wdrożyć działania następcze i potwierdzić ich wykonanie, aby ostatecznie uzyskać zatwierdzenie produktu.
Więcej na temat jakości w projektach dowiesz się na szkoleniu PRINCE2® Foundation. Zobacz opis kursu na stronie: akredytowane szkolenie PRINCE2®.