MSP 5th edition czas na zmianę - szkolenia Inprogress

MSP® 5th edition – czas na zmianę

Zastanawiasz się nad wzięciem udziału w szkoleniach MSP? Dowiedz się z jakich zasad, tematów i procesów składa się oraz na co kładzie nacisk metodyka zarządzania programami Managing Successful Programmes (MSP) w wersji 5.

MSP 4th a MSP 5th edition

Poprzednią 4 edycję MSP (Managing Successful Programmes) opublikowano w 2011 roku. To co było i ciągle jest aktualne to potrzeba posiadania ustrukturyzowanego podejścia do wprowadzania strategicznych zmian w organizacjach. Jednak ostanie 10 lat to okres narastających zmian. Rewolucja cyfrowa, zwinne sposoby pracy, niejednoznaczność i pogłębiająca się niepewność we wszystkich obszarach ludzkiej działalności powodują, że zarządzanie programami musi ewaluować, aby sprostać nowym wymaganiom.

Piąta edycja MSP stara się dorównać tym wyzwaniom. W szczególności kładzie nacisk na większą elastyczność, zdolność do adaptacji i szybkość reakcji na nowe informacje poprzez przyjęcie przyrostowego podejścia do cyklu życia programu. Pojedynczy program lub projekt może łączyć różne podejścia do wytwarzania, np. agile, kaskada, czy cykl ciągłego udoskonalania.

3×7 w MSP 5th edition

Strukturę MSP 5th edition można opisać jednym wyrażeniem „3 x 7”. Metodyka ta składa się z 7 Zasad, 7 Tematów (poprzednio 9) i 7 Procesów (poprzednio 6).

7 Zasad:
1. Kieruj z celem,
2. Współpracuj ponad granicami,
3. Radź sobie z niejednoznacznością,
4. Dostosuj się do priorytetów,
5. Wdrażaj różnorodne umiejętności,
6. Osiągaj wymierne korzyści,
7. Nadawaj tempo i twórz wartość
Zasady są nadal opisane jako uniwersalne, samopotwierdzające się i wzmacniające osiąganie wartości z zarządzania programami ale zostały zmienione, aby zapewnić ich ważność w zmienionym środowisku biznesowym. Zasady stanowią podstawę wszystkich tematów. Ich przestrzeganie ma zapewnić wartość ze stosowania zarządzania programami.

7 Tematów:
1. Organizacja,
2. Projektowanie,
3. Uzasadnienie,
4. Struktura,
5. Wiedza,
6. Nadzór,
7. Decyzje
identyfikuje i opisuje kluczowe role i obowiązki oraz informacje potrzebne min. do:
– stworzenia wizji i zaprojektowania docelowego modelu operacyjnego organizacji,
– opracowania uzasadnienia biznesowego i jego powiązania z planowaniem finansowym i korzyściami,
– opracowania strategii i planów w celu wytworzenia potencjałów, dzięki którym program dostarczy rezultaty i korzyści wspierające osiągnie celów strategicznych organizacji,
– podejmowania decyzji, które umożliwią wprowadzanie zmian projektowych i biznesowych na podstawie wiarygodnych informacji.

7 Procesów:
1. Identyfikowanie programu,
2. Projektowanie rezultatów,
3. Planowanie przyrostowego dostarczania,
4. Dostarczanie potencjałów,
5. Wdrażanie rezultatów,
6. Ocena nowych informacji,
7. Zamykanie programu
składa się na cykl życia programu. Pierwszy i ostatni proces zapewniają odpowiednio kontrolowane rozpoczęcie i zakończenie programu. Pozostałe tworzą grupę cyklicznych procesów dostarczania, w ramach której pożądane wyniki biznesowe są projektowane, planowane, wdrażane (osadzane), a korzyści dostarczane w cyklicznych transzach. Końce transz są „punktami docelowymi” (Eng. landing point), w których można ocenić postępy w osiąganiu celów strategicznych i na podstawie nowych informacji oraz zebranych doświadczeń podjąć decyzję o kontynuowaniu lub zamknięciu programu. Każdy rozdział poświęcony procesowi wyjaśnia w jaki sposób Tematy są stosowane w tym procesie oraz opisuje odpowiedzialności kluczowych ról w ramach każdego procesu.

MSP 5th edition jest ciągle źródłem wiedzy i inspiracji dla osób pragnących rozwijać swoje kompetencje w obszarze zarządzania programami.

Krzysztof Jaworski