MoP® Foundation & Practitioner


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus. 6 miesięcy szkoleń w jednej cenie. Sprawdź! 


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnych wyników na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznane na arenie międzynarodowej certyfikaty MoP® Foundation oraz MoP® Practitioner.

Szczegóły

 • 5 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • pakiet egzaminacyjny Foundation (obowiązkowy): 1690 zł
 • egzamin Practitioner (obowiązkowy): 1790 zł
 • podręcznik od 290 zł
 • powtórka egzaminu Take2 re-sit exam: 200 zł

Opis szkolenia

Filozofia Management of Portfolios (MoP) przyjmuje strategiczny punkt widzenia na zarządzanie zmianami w organizacji. Pozwala przyjrzeć się wszystkim działaniom związanym ze zmianami, w tym – co znajduje się w portfelu, ile kosztuje, jakie występuje ryzyko, jakie postępy są czynione i jaki jest wpływ na codzienną działalność oraz strategiczne cele organizacji.

Celem szkolenia MoP Foundation jest poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania portfelem. W czasie szkolenia padają odpowiedzi na najbardziej istotne pytania związane z zarządzaniem portfelem, między innymi: jak identyfikować projekty i programy wchodzące w skład portfela oraz jak zarządzać zależnościami między nimi, jak zapewnić efektywny ład i ramy kontroli zarządczej by wesprzeć zarządzanie finansami, zasobami, ryzykiem i realizację korzyści. Celem jest również poznanie poszczególnych pryncypiów MoP.

Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, cykle zarządzania, role i dokumentację portfela.

Szkolenie jest akredytowane co oznacza, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie MoP Foundation i MoP Practitioner.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej podejścia do zarządzania portfelem i zastosowanie jej w praktyce w bezpiecznym środowisku ćwiczeń i studium przypadku,
 • poznanie kontekstu strategicznego, w którym odbywa się zarządzanie portfelem,
 • dowiedzenia na czym polega i z jakich praktyk (działań) składa się cykle definiowania i dostarczania portfela,
 • poznanie ról zaangażowanych w kierowanie portfelem,
 • poznanie dokumentacji portfela i zrozumienie jakie jest ich przeznaczenie,
 • nabycie kompetencji planowania wdrożenia zarządzania portfelem, tworzenia uzasadnienia biznesowego i analizy przyjętych rozwiązań,
 • wytworzenie postawy pokazującej świadome zaangażowanie w zarządzanie,
 • Przygotowanie uczestników do pozytywnego zaliczenia egzaminu MoP Foundation i Practitioner.
 • Szkolenie kładzie nacisk na szczegółowe poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania portfelem zmian w organizacji.

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • potrafił odróżnić projekt, program i portfel;
 • potrafił zdefiniować kluczowe etapy, role i dokumenty zarządzania portfelem;
 • znał praktyki definiowania i dostarczania portfela;
 • znał i potrafił użyć pryncypiów zarządzania portfelem;
 • wiedział jak dobrać odpowiednie elementy metodyki i podejścia do jej wdrożenia w zależności od sytuacji w organizacji;
 • potrafił tworzyć uzasadnienie biznesowe, umożliwiające uzyskanie zezwolenia kierownictwa na zarządzanie portfelem,
 • potrafił zaplanować wdrożenie zarządzania portfelem,
 • stosował zasady, praktyki i techniki MoP do różnych środowisk organizacyjnych,
 • potrafił przeprowadzić analizę przyjętych rozwiązań w odniesieniu do danego scenariusza.
 • Liczba PDU: 31

Grupa docelowa

 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem (dyrektorzy, członkowie komitetów inwestycyjnych, członkowie zarządów, menedżerowie portfela);
 • osoby odpowiedzialna ze ocenę inwestycji i uzasadnień biznesowych;
 • osoby z wyższego kierownictwa, chcące wprowadzić ustrukturyzowane podejście do zarządzanie portfelem; pracownicy biura portfela;
 • osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez AXELOS.

Certyfikacja

Egzamin odbywa się w formie online (po zakończeniu szkolenia online w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora).

Celem egzaminu na poziomie Foundation jest sprawdzenie, czy kandydat zna i rozumie filozofię MoP na tyle, aby móc podjąć pracę w charakterze wykwalifikowanego członka biura ds. zarządzania portfelem oraz na różnorodnych stanowiskach związanych z zarządzaniem portfelem.

Przebieg egzaminu MoP Foundation:

 • Egzamin składa się z 50 pytań,
 • Egzamin trwa 40 minut (osobom, których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 10 minut),
 • Język angielski,
 • Próg zdawalności: 25 punktów,
 • Brak pomocy naukowych,
 • Ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość kupienia certyfikatu w formie papierowej.

Przebieg egzaminu MoP Practitioner:

 • Egzamin składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru.
 • Czas trwania egzaminu to 3 godziny.
 • Dozwolone jest korzystanie z przewodnika „Management of Portfolios”.
 • Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 40 poprawnych odpowiedzi (50%),
 • Ważność certyfikatu: 3 lata, dowiedz się jakie są zasady przedłużenia ważności certyfikatu,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo, uczestnik ma możliwość kupienia certyfikatu w formie papierowej.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi Akredytora szkolenie należy kupić wraz z egzaminami. W skład pakietu egzaminacyjnego Foundation wchodzi: egzamin online oraz e-book (w języku szkolenia lub jeżeli jest niedostępny w takim języku, należy kupić wersję w języku angielskim).

W trakcie zapisu na szkolenie przez formularz zamówienia prosimy o wybór dodatków:
Egzamin MoP Foundation – online + Podręcznik „Management of Portfolios” (E-book / ENG dostępny wyłącznie na platformie akredytora, bez możliwości pobrania na urządzenie lub wydrukowania) – pakiet obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora
oraz
Egzamin MoP Practitioner – online (obowiązkowy zgodnie z wymogami Akredytora)

Dodatkowo, podczas zakupu szkolenia uczestnik może wybrać dodatek Powtórka egzaminu – Take2 re-sit exam, który uprawnia do ponownego podejścia do egzaminu w ciągu pół roku od pierwszego terminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku). Egzamin powtórkowy odbywa się wyłącznie w formie online.
Zakupu Take2 re-sit exam należy dokonać przed pierwszym podejściem do egzaminu/egzaminów, nie można go dokupić po uzyskaniu negatywnego wyniku.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Wprowadzenie do MoP
 • Wdrożenie, utrzymanie i pomiar
 • Kontekst strategiczny i organizacyjny
 • Pryncypia Zarządzania Portfelem
 • Cykl definiowania Portfela
 • Cykl realizacji Portfela
 • Role
 • Dokumentacja Portfela
 • Przykładowy egzamin MoP Foundation wraz z wyjaśnieniami (wskazówki dla kandydatów)
 • Przegląd egzaminu MoP Practitioner
 • Wdrożenie, utrzymanie i pomiar – przypomnienie i omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
 • Cykl definiowania Portfela – przypomnienie i omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
 • Cykl realizacji Portfela – przypomnienie i omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
 • Role – przypomnienie i omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
 • Dokumentacja Portfela – przypomnienie i omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
 • Omówienie przykładowego egzaminu