Modelowanie finansowe z wykorzystaniem narzędzi VBA dla aplikacji Excel

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom nabycia umiejętności modelowania finansowego i wykorzystania zaawansowanych narzędzi Excela (w tym podstawowych i rozszerzonych elementów VBA). Poznanie narzędzi VBA dla aplikacji Excel pozwoli na świadome budowanie i analizowanie zaawansowanych modeli analitycznych, a także pozwoli usprawnić codzienne posługiwanie się Excelem. Szkolenie zapewni nabycie umiejętności budowy spójnego modelu zawierającego prognozę sprawozdań finansowych jak i możliwości ich oceny. Umożliwi także analizę istniejących modeli i sytuacji finansowej firmy.

Grupa docelowa:

 • osoby chcące nauczyć się budować modele finansowe od podstaw
 • osoby, które chcą udoskonalić umiejętności z zakresu budowy modeli finansowych
 • pracownicy pionów finansowych, controllingu i rozwoju

Na szkoleniu nauczysz się:

 • tworzyć modele finansowe
 • wykorzystywać Microsoft Excel w różnych obszarach modelowania finansowego
 • budować sprawozdania finansowe wraz z analizą powiązań i wypływu zjawisk gospodarczych na działania finansowe firmy
 • dokonywać oceny kondycji przedsiębiorstwa na podstawie danych ze sprawozdań finansowych i informacji podatkowych

Program ramowy 3-dniowego szkolenia

Makra – podstawy:

 • Podstawy nagrywania makr, uruchamianie i zatrzymywanie nagrywania.
 • Definiowanie oraz zmiana skrótów klawiszowych związanych z makrami.
 • Sposoby uruchamiania makra.
 • Reguły nazewnictwa makr, usuwanie i przeglądanie zawartości makra.
 • Edycja kodu makra, wprowadzanie zmian z poziomu edytora Visual Basic
 • Ustawianie poziomu zabezpieczeń programu Microsoft Excel.
 • Sposoby uruchamiania makr: lista makr, przyciski na arkuszu, ikony na paskach narzędzi.

Edytor Visual Basic

 • Okna edytora Visual Basic: Eksplorator Projektu, okno Właściwości, okna modułów i formularzy użytkownika, organizacja okien na przestrzeni roboczej.
 • Gdzie znajduje się kod Visual Basic: moduły w sekcji Modules, moduły formularzy.
 • Stosowanie podpowiedzi przy pisaniu procedur Visual Basic.
 • Uruchamianie procedur z poziomu edytora, krokowe wykonywanie programów, skróty klawiszowe F9, F8, F5.
 • Użycie formantów na arkuszu: przyciski polecenia, pokrętła, przyciski opcji, pola wyboru.
 • Budowa i oprogramowanie oraz zastosowanie formularzy użytkownika. Wykorzystanie formularzy do dynamicznego kontaktu użytkownika z modelem finansowym

 

Powyższe zagadnienia zostaną zilustrowane konkretnymi przykładami zastosowań Excela w następujących obszarach modelowania finansowego:
 • Automatyzacja prognozowania sprzedaży przy użyciu różnych metod (regresja, trend indywidualnie określony przez użytkownika i inne związane z analiza rynku i danych historycznych)
 • Analiza danych historycznych zarówno z zakresu bilansu jak i rachunku wyników. Interpretacja i wnioskowanie w zakresie przygotowania założeń prognozy finansowej
 • Automatyzacja uwzględnienia założeń w sprawozdaniach finansowych proforma
 • Automatyzacja przygotowania prognoz w zakresie nowych inwestycji
 • Wyliczenia parametrów dynamicznej oceny inwestycji (NPV, IRR)
 • Budowa sprawozdań finansowych wraz z analizą powiązań i wpływu zdarzeń gospodarczych na sytuację firmy
 • Symulacja finansowania inwestycji (kredyt / leasing)
 • Automatyzacja wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego Budowa nakładki – analizy modelu pozwalającej na wieloparametrową analizę modelu również przez osobę o podstawowych umiejętnościach posługiwania się Excelem
 • Wprowadzenie do używania użytecznych do modelowania finansowego funkcji Excela np. SUMA.JEZELI, WYSZUKAJ.PIONOWO itp.

Gotowy model analizy finansowej i oceny decyzji inwestycyjnych jest wieloarkuszowym modelem Excela. Każde po sobie następujące ćwiczenie warsztatowe dobudowuje w ramach modelu jego kolejne arkusze, tworząc moduły prognozy.

Moduł prognozy:

a) bilansu,
b) rachunku zysków i strat,
c) przepływów pieniężnych,
d) prognozowania sprzedaży,
e) wprowadzenia nowych inwestycji,
f) obliczania amortyzacji,
g) oraz moduł analizy modelu, pozwalający z pozycji jednego arkusza na wielowymiarowe modelowanie podstawowych sprawozdań finansowych firmy (autorski moduł wieloparametrowej analizy wrażliwości)

Moduł bilansu:

a) budowa arkusza odzwierciedlającego układ bilansu,
b) budowa modułu prognozowania majątku trwałego, wprowadzanie amortyzacji z użyciem funkcji Excela, wprowadzenie do modułu pasków przewijania i przycisków wyboru w celu płynnej zmiany okresu amortyzacji i metody amortyzacji,
c) moduł należności, wprowadzenie formantów umożliwiających płynne modelowanie udziału sprzedaży kredytowej w sprzedaży ogółem oraz długości cyklu rozliczeniowego należności, budowa powiązań z arkuszem rachunku wyników.

Moduł rachunku wyników:

a) budowa arkusza odzwierciedlającego układ rachunku wyników,
b) budowa modułu sprzedaży, prognozowanie poziomu sprzedaży na podstawie obserwowanego trendu na bazie danych historycznych,
c) modelowanie prognozy kosztów stałych i zmiennych,
d) wyliczenie prognozy sprzedaży,
e) wybór kluczowych parametrów, których wpływ na poziom sprzedaży jest znaczący, budowa formantów umożliwiających dynamiczną zmianę powyższych parametrów, użycie pasków przewijania dla analizy wrażliwości.

Moduł arkusza przepływów gotówkowych:

a) budowa arkusza automatycznie, bazując na bilansie i rachunku wyników, generującego przepływy gotówkowe,
b) budowa powiązań tego arkusza z arkuszami bilansu i rachunku wyników,
c) określenie poziomu gotówki niezbędnej w przedsiębiorstwie na podstawie analizy danych historycznych,
d) wbudowanie dynamicznego wykresu obrazującego nadwyżkę lub niedobór gotówki (zarządzanie pozycją gotówkową w prognozie).

Moduł Analiza modelu:

a) możliwości arkusza Analiza modelu a analiza wrażliwości, zasady wyboru kluczowych parametrów modelu, umieszczenie kluczowych parametrów na arkuszu, użycie elementów sterujących – paski przewijania, przyciski opcji oraz ustalanie zakresu zmian parametrów,
b) wizualizacja otrzymanych wyników, umieszczenie na arkuszu dynamicznych wykresów, jak zbudować wykres, który wyświetla kategorię finansowa (np. zysk netto) dowolnie wybraną przez użytkownika,
c) budowa powiązań parametrów i elementów sterujących z dynamicznie zmieniającym się wykresem, analiza sprawozdań finansowych na podstawie obserwacji dynamicznego wykresu.

Moduł analizy projektu inwestycyjnego i wyceny przedsiębiorstwa:

Projekt inwestycyjny:

a) sprawozdania finansowe pro forma przygotowane dla przedsięwzięcia inwestycyjnego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) – automatyzacja generowania podstawowych sprawozdań przy użyciu aplikacji Excel i podstawowych narzędzi Visual Basic,
b) szacowanie podstawowych parametrów dotyczących przychodów,
c) szacowanie poziomu kosztów operacyjnych (stałych i zmiennych). Modelowanie podstawowych parametrów kosztów z zastosowaniem nakładki „Analiza modelu”,
d) szacowanie strumieni pieniężnych w poszczególnych fazach rozwoju projektu,
e) koszt kapitału (metody szacowania) w zależności od alternatywnego kosztu kapitału i ryzyka projektu
f) szacowanie wartości rezydualnej, g) modelowanie FCF (dyskontowanie przepływów pieniężnych dla projektu i właściciela kapitału własnego).
i) modelowanie technika DCF parametrów wyceny firmy
j) wyliczanie parytetów wymiany przy fuzjach i przejęciach

Mierniki efektywności inwestycji:

a) wartość bieżąca netto – NPV,
b) wewnętrzna stopa zwrotu – IRR

Ocena projektu inwestycyjnego:

a) szacowanie kosztu kapitału (WACC) w tym kosztu kapitału własnego i obcego,
b) profile spłaty kredytu ( w tym ocena wskaźnika DSCR),
c) szacowanie wartości rezydualnej projektu wg metodyki banku i innych metod (np. stosowane w wycenach firm).