Akademia PMP (wersja 10-dniowa) – przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM®

Akademia PMP (wersja 10-dniowa) składa się z pięciu dwudniowych modułów szkoleniowych, skonstruowanych w taki sposób, by każdy z nich odrębnie przynosił wartość bez konieczności uczestnictwa w całym 10-dniowym cyklu. Cały kurs realizowany jest metodami warsztatowymi, łączącymi prezentację wiedzy zawartej w PMBOK® Guide w ciekawy i dynamiczny sposób z praktycznymi ćwiczeniami, dzięki którym uczestnicy zdobywają umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce. Szkolenie przygotowuje do zdobycia uznawanych na całym świecie, prestiżowych certyfikatów PMP® (Project Management Professional) i CAPM® (Certified Associate in Project Management). Egzaminy certyfikujące przeprowadzane są przez Project Management Institute w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych. Uczestnik kursu przystępuje do nich we własnym zakresie.

Szkolenie daje możliwość zapoznania się ze sprawdzonymi przez dziesiątki lat, stosowanymi powszechnie na całym świecie procesami, praktykami, narzędziami i technikami zarządzania projektami, stale rozwijanymi przez liczne grono profesjonalistów zarządzania projektami zrzeszonych w Project Management Institute – największej organizacji zawodowej dla zarządzających projektami.

Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo przygotowani do podejścia do egzaminów PMP® oraz CAPM®, zapoznając się nie tylko z wymaganą wiedzą, ale także z formą egzaminu, konstrukcją typowych pytań i metodami odpowiadania na nie. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z licznymi przykładami pytań egzaminacyjnych, także w języku polskim!

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają również wiedzę i umiejętności niezbędne do dostosowania praktyk opisanych w PMBOK® Guide do specyfiki oraz kontekstu organizacyjnego projektów realizowanych przez uczestników.

Cele szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dostosowania praktyk opisanych w PMBOK® Guide do specyfiki oraz kontekstu organizacyjnego projektów realizowanych przez uczestników.

Przygotowanie do podejścia do egzaminów PMP® oraz CAPM – zapoznanie uczestników nie tylko z wymaganą wiedzą, ale także z formą egzaminu, konstrukcją typowych pytań i metodami odpowiadania na nie. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z licznymi przykładami pytań egzaminacyjnych, także w języku polskim!

Korzyści ze szkolenia:

Dla organizacji:

 • lepsze planowanie projektów, efektywne wykorzystanie zasobów;
 • skuteczniejsza obsługa ryzyk,
 • bardziej efektywna komunikacja,
 • lepsze angażowanie interesariuszy,
 • lepsze korzystanie z narzędzi monitorowania i kontroli zakresu, budżetu i harmonogramu, a dzięki temu wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem oraz wzrost rentowności projektów.

Dla uczestnika:

 • szczegółowe zapoznanie się z najpopularniejszym na świecie kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami – PMBOK® Guide,
 • opanowanie umiejętności korzystania z technik i narzędzi projektowych rekomendowanych przez PMBOK® Guide,
 • poznanie i opanowanie uniwersalnej i spójnej terminologii zarządzania projektami, umożliwiającej efektywną komunikację w zespołach projektowych oraz z interesariuszami projektów, także w projektach międzynarodowych,
  zdobycie umiejętności tworzenia i pracy z typowymi dokumentami projektowymi oraz dostosowania ich do specyfiki własnych projektów,
 • opanowanie lub rozwinięcie umiejętności całościowego planowania projektów we wszystkich aspektach w taki sposób, by uniknąć wielu problemów w trakcie ich realizacji,
  opanowanie lub rozwinięcie umiejętności zarządzania realizacją, monitorowania i kontrolowania oraz zamykania projektów zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami,
 • kompleksowe przygotowanie do podejścia do egzaminów PMP® oraz CAPM®, zapoznanie się z wymaganą wiedzą, formą egzaminu, typowymi pytaniami oraz technikami odpowiadania na nie,
 • potwierdzenie 80 godzin formalnej edukacji (contact hours), w zakresie zarządzania projektami, a dzięki temu spełnienie wymagań niezbędnych do przystąpienia do egzaminu certyfikującego (35 godzin dla PMP®, 23 godziny dla CAPM®).

Grupa docelowa:

 • doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – PMP®,
 • mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami oraz potwierdzić je certyfikatem Certified Associate in Project Management – CAPM®,
 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami,
 • pracownicy biur zarządzania projektami,
 • wszystkie osoby, chcące poszerzyć swoje kompetencje zgodnie z kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami PMBOK® Guide i potwierdzić je certyfikatem PMP® lub CAPM®.

Egzamin i certyfikacja:

Egzaminy te są przeprowadzane przez Project Management Institute w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych.

Project Management Professional (PMP®) to najstarszy na rynku i jeden z najpopularniejszych certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez największą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®).

Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Egzamin PMP® jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 4 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, w tym z podręcznika PMBOK® Guide. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Certyfikat wydawany jest na 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units).

Certified Associate in Project Management (CAPM®) – egzamin jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 3 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystania z pomocy, w tym z podręcznika. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Certyfikat wydawany jest na 5 lat – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu.

Program:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami wg PMBOK® Guide (2 dni)
 • Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami w projektach wg PMBOK® Guide (2 dni)
 • Zarządzanie ludźmi, komunikacją i interesariuszami w projektach wg PMBOK® Guide (2 dni)
 • Zarządzanie jakością, ryzykiem i zamówieniami w projektach wg PMBOK® Guide (2 dni)
 • Intensywne przygotowanie do egzaminu PMP®/CAPM® (2 dni)