do góry

Akademia PMP – przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM®

Termin:

05.12.2016 - 09.12.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2700

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2700 zł

Cena podręcznika: 180 zł

PDU: 35

Program szkolenia

 1. Test wstępny
  • Przeprowadzenie testu wstępnego (25 pytań, 30 minut)
  • Podsumowanie testu wstępnego, ogólne omówienie wyników, identyfikacja obszarów sprawiających największe trudności
 2. Zasady uczestnictwa w egzaminie PMP®/CAPM®
  • Porównanie certyfikacji PMP® i CAPM® – przeznaczenie, różnice
  • Wymagania certyfikacyjne i zasady ich weryfikacji
  • Procedura aplikowania na egzamin
  • Porady praktyczne związane ze składaniem aplikacji
 3. Egzamin PMP®/ CAPM®
  • Charakterystyka podejścia PMI do zarządzania projektami – wnioski na egzamin
  • Specyfika i typowe konstrukcje pytań egzaminacyjnych
  • Metody eliminowania niepoprawnych odpowiedzi
 4. Terminologia PMBOK® Guide. Projekty w organizacji
  • Projekty, programy, portfele, PMO i związki między nimi
  • Relacje i różnice w zarządzaniu projektem, programem, portfelem
  • Projekty w organizacji. Projekty a działalność operacyjna. Rola projektów w realizacji strategii
  • Typowe formy struktur organizacyjnych zarządzania projektami
  • Podstawowe role projektowe. Kompetencje kierownika projektu
  • Cykl życia projektu i jego rodzaje
  • Grupy procesów zarządzania projektami – relacje pomiędzy nimi
  • Powtórka – przypomnienie najważniejszych pojęć
  • Runda pytań egzaminacyjnych
 5. Zarządzanie integracją
 6. Zarządzanie zakresem
 7. Zarządzanie czasem
 8. Zarządzanie budżetem
 9. Zarządzanie komunikacją
 10. Zarządzanie interesariuszami
 11. Zarządzanie ludźmi w projekcie
 12. Zarządzanie ryzykiem
 13. Zarządzanie jakością
 14. Zarządzanie zamówieniami

UWAGA: Przebieg szkolenia dla każdego z obszarów wiedzy PMBOK® Guide (punkty 5-14):

 • Rola obszaru w zarządzaniu projektem
 • Podstawowa terminologia i wprowadzenie do obszaru
 • Procesy w obszarze wiedzy i związki między nimi oraz z procesami z innych obszarów wiedzy PMBOK® Guide
 • Omówienie procesów w obszarze – narzędzia i techniki, wejścia do i wyjścia z procesów
  (w tym ćwiczenia praktyczne)
 • Runda pytań egzaminacyjnych z obszaru wiedzy
 1. Kodeks PMI Code of Ethics and Professional Conduct
  • Najważniejsze wytyczne kodeksu
  • Runda pytań egzaminacyjnych z kodeksu etycznego PMI
 2. Egzamin próbny
  • Przeprowadzenie egzaminu próbnego (100 pytań, 2 godziny – połowa egzaminu PMP®)
  • Sprawdzenie testów, omówienie pytań i obszarów sprawiających trudności
 3. Podsumowanie szkolenia
  • Wnioski ze szkolenia
  • Omówienie sposobów planowania dalszej nauki uczestników

Adresaci szkolenia

 • Doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – PMP®.
 • Mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami oraz potwierdzić je certyfikatem Certified Associate in Project Management – CAPM®.
 • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami.

Korzyści ze szkolenia

Dla organizacji:

 • lepsze planowanie projektów, efektywne wykorzystanie zasobów;
 • skuteczniejsza obsługa ryzyk,
 • bardziej efektywna komunikacja,
 • lepsze angażowanie interesariuszy,
 • lepsze korzystanie z narzędzi monitorowania i kontroli zakresu, budżetu i harmonogramu,
 • a więc wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem oraz wzrost rentowności projektów.

Dla uczestnika:

 • szczegółowe zapoznanie się z najpopularniejszym na świecie kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami – PMBOK® Guide,
 • możliwość zdobycia wiedzy na temat rekomendowanych narzędzi i technik projektowych,
 • zapoznanie się z typowymi dokumentami projektowymi, które będzie potrafił dostosować do specyfiki własnych projektów,
 • zapoznanie się z uniwersalną i spójną terminologią zarządzania projektami, która umożliwia efektywną komunikację w zespołach projektowych oraz z interesariuszami projektów, zwłaszcza w projektach międzynarodowych;
 • uczestnik zdobędzie lub rozwinie umiejętności planowania projektów w sposób umożliwiający uniknięcie wielu problemów w trakcie ich realizacji,
 • uczestnik będzie kompleksowo przygotowany podejścia do egzaminów PMP® oraz CAPM®, zapoznając się nie tylko z wymaganą wiedzą, ale także z formą egzaminu, konstrukcją typowych pytań i metodami odpowiadania na nie. Podczas szkolenia przedstawiane zostają polskie pytania egzaminacyjne!
 • uczestnik uzyska potwierdzenie 40-u godzin formalnej edukacji (contact hours) w zakresie zarządzania projektami, dzięki czemu spełni wymagania dla przystąpienia do egzaminu certyfikującego (35 godzin dla PMP®, 23 godziny dla CAPM®).

Certyfikacja

Project Management Professional (PMP®) to najstarszy na rynku i jeden z najpopularniejszych certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez największą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®). Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu projektami. Egzamin PMP® jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 4 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy, w tym z podręcznika PMBOK. Egzamin odbywa się w języku angielskim lub w języku polskim. Certyfikat wydawany jest na 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units). 

Rejestracja na egzamin PMP®

Rejestracji na egzamin PMP dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Instytutu: www.pmi.org, na której kandydat zostanie poproszony o wypełnienie odpowiednich formularzy on-line dotyczących wykształcenia i posiadanego doświadczenia zawodowego. Kandydat ubiegający się o certyfikat Project Management Professional (PMP®) w dziedzinie zarządzania projektami musi spełnić wymogi, dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Ponadto musi zadeklarować gotowość przestrzegania kodeksu zawodowego menedżera projektu oraz postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej. PMI® wyróżnia dwa rodzaje kandydatów: 

 • w chwili ubiegania się o certyfikat kandydat musi posiadać przynajmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpowiednik oraz co najmniej 4500 godz. doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania projektem, obejmującego wszystkich pięć grup procesów. Aby spełnić ten warunek, powinien przedłożyć formularze weryfikacyjne wykazujące łącznie 4500 roboczogodzin przepracowanych w ramach projektów realizowanych w ciągu co najmniej 36, nie pokrywających się miesięcy w okresie sześciu lat poprzedzających zgłoszenie do programu. Ponadto w momencie ubiegania się o certyfikat kandydat musi udokumentować zaliczenie co najmniej 35 godz. szkoleń w zakresie zarządzania projektem. Wprawdzie nie ma znaczenia, kiedy kandydat ukończył te szkolenia, ale powinny one obejmować zagadnienia dotyczące zarządzania: jakością, zakresem projektu, czasem, kosztami, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i integracją;
 • w chwili ubiegania się o certyfikat kandydat, który nie posiada dyplomu licencjackiego lub jego ekwiwalentu, ale ma dyplom innej szkoły wyższej lub szkoły średniej, musi mieć minimum 7500 godz. doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania projektem, obejmującego wszystkich pięć grup procesów. Aby spełnić ten warunek, powinien przedłożyć formularze weryfikacyjne wykazujące łącznie 7500 roboczogodzin przepracowanych w ramach projektów realizowanych w ciągu co najmniej 60, nie pokrywających się miesięcy w okresie ośmiu lat poprzedzających zgłoszenie do programu. Ponadto w momencie ubiegania się o certyfikat kandydat musi udokumentować zaliczenie co najmniej 35 godz. szkoleń w zakresie zarządzania projektem. Wprawdzie nie ma znaczenia, kiedy kandydat ukończył te szkolenia, ale powinny one obejmować zagadnienia dotyczące zarządzania: jakością, zakresem projektu, czasem, kosztami, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i integracją.

Wniesienie opłaty egzaminacyjnej
Wraz z rejestracją na egzamin należy wnieść opłatę w wysokości $555 lub €465 (dla członków PMI odpowiednio $405 lub €340). Opłatę uiszcza się za pomocą karty kredytowej. Jeśli w czasie weryfikacji danych kandydata Instytut uzna, że nie zostały spełnione warunki dopuszczające go do egzaminu, część opłaty zostanie zwrócona. PMI® dokonuje również wyrywkowego tzw. audytu, w czasie którego dogłębnie analizuje dokumentację danej osoby i może to nastąpić nawet po otrzymaniu certyfikatu. Jeśli w takim przypadku PMI® stwierdzi nieprawidłowości, certyfikat zostaje anulowany, a dana osoba nie ma prawa do zwrotu kosztów egzaminu.

Przystąpienie do egzaminu PMP®
Po zarejestrowaniu, osoba ubiegająca się o certyfikat PMP® ma rok na zdanie egzaminu. W tym czasie może pisać go maksymalnie 3 razy, wnosząc opłatę za kolejne dwie próby w wysokości $375 lub €315 każda (dla członka stowarzyszenia PMI® odpowiednio $275 lub €230).  Jeżeli w trakcie trzech podejść nie uda się pozytywnie zdać egzaminu, kolejna próba może nastąpić dopiero po okresie jednego roku od ostatniej. Wymagana jest wtedy ponowna rejestracja i wniesienie opłat.


Certified Associate in Project Management (CAPM®) to certyfikat dla mniej doświadczonych kierowników projektów lub osób początkujących w zakresie zarządzania projektami. Egzamin CAPM® jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się z 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 3 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystania z pomocy, w tym z podręcznika. Egzamin odbywa się w języku angielskim lub w języku polskim. Certyfikat wydawany jest na 5 lat – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu.

Rejestracja na egzamin CAPM®
Rejestracji na egzamin CAPM® dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Instytutu: www.pmi.org, na której kandydat zostanie poproszony o wypełnienie odpowiednich formularzy dotyczących jego wykształcenia oraz posiadanego doświadczenia zawodowego lub przejścia odpowiedniego kursu edukacyjnego. PMI® wyróżnia dwa rodzaje kandydatów:

 • osoby z wykształceniem średnim, które spędziły 1500 godzin roboczych na pracy w zespole projektowym. Wymagane jest w tej opcji wypełnienie formularza Experience Verification Form jednego dla każdego projektu i dołączenie ich do aplikacji. Formularz zawiera informacje o projekcie w którym uczestniczył kandydat oraz dane kontaktowe osoby mogącej potwierdzić wykazywane doświadczenie;
 • osoby z wykształceniem średnim, legitymujące się 23-godzinną edukacją w obszarze zarządzania projektami. Uznawane są kursy/szkolenia realizowane w autoryzowanych przez PMI® instytucjach, jak również uczelniach kształcących w obszarze zarządzania projektami oraz innych wyspecjalizowanych instytucjach.

Wniesienie opłaty egzaminacyjnej
Wraz z rejestracją na egzamin należy wnieść opłatę w wysokości $300 lub €250 (dla członków PMI odpowiednio $225 lub €185). Opłatę uiszcza się za pomocą karty kredytowej. Jeśli w czasie weryfikacji danych kandydata Instytut uzna, że nie zostały spełnione warunki dopuszczające go do egzaminu, część opłaty zostanie zwrócona. PMI® dokonuje również wyrywkowego audytu, w czasie którego dogłębnie analizuje dokumentację danej osoby. Może to nastąpić nawet po otrzymaniu certyfikatu. Jeśli w takim przypadku PMI® stwierdzi nieprawidłowości, certyfikat zostaje anulowany, a dana osoba nie ma prawa do zwrotu kosztów egzaminu.

Przystąpienie do egzaminu CAPM®
Po zarejestrowaniu, osoba ubiegająca się o certyfikat CAPM® ma rok na zdanie egzaminu. W tym czasie może przystąpić do niego maksymalnie 3 razy, wnosząc opłatę za kolejne dwie próby w wysokości $200 lub €170 każda (dla członka stowarzyszenia PMI® odpowiednio $150 lub €125). Jeżeli w trakcie trzech podejść nie uda się pozytywnie zdać egzaminu, kolejna próba może nastąpić dopiero po okresie jednego roku od ostatniej. Wymagana jest wtedy ponowna rejestracja i wniesienie opłat.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane