do góry

Akademia PMP – przygotowanie do egzaminów PMP®/CAPM® (wersja 10-dniowa)

Program szkolenia

Moduł I

 1. Projekty, programy, portfele, PMO i związki między nimi
 2. Relacje i różnice w zarządzaniu projektem, programem, portfelem
 3. Projekty w szerszym kontekście organizacyjnym. Projekty a działalność operacyjna. Rola projektów
  w realizacji strategii
 4. Typowe formy struktur organizacyjnych zarządzania projektami
 5. Podstawowe role projektowe
 6. Kompetencje kierownika projektu
 7. Cykl życia projektu i jego rodzaje
 8. Grupy procesów zarządzania projektami oraz relacje pomiędzy nimi
 9. Zarządzanie integracją projektu

Moduł II

 1. Zarządzanie zakresem w projekcie
 2. Zarządzanie czasem w projekcie
 3. Zarządzanie budżetem w projekcie

Moduł III

 1. Zarządzanie komunikacją w projekcie
 2. Zarządzanie interesariuszami w projekcie
 3. Zarządzanie ludźmi w projekcie w projekcie

Moduł IV

 1. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 2. Zarządzanie jakością w projekcie
 3. Zarządzanie zamówieniami w projekcie

Moduł V

(dla każdego z punktów 8-17: istota obszaru i jego rola w zarządzaniu projektem, podstawowe pojęcia, omówienie procesów, metod, technik, narzędzi, dokumentów projektowych, wskazówki praktyczne, najważniejsze kwestie na egzamin)

 1. Kodeks PMI Code of Ethics and Professional Conduct
 2. Egzamin CAPM® / PMP®: wymogi certyfikacyjne i zasady ich weryfikacji, procedura aplikowania na egzamin, porównanie egzaminów, typowe pytania.

 

Adresaci szkolenia

 • Doświadczeni kierownicy projektów, chcący podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowym certyfikatem Project Management Professional – PMP®.
 • Mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami oraz potwierdzić je certyfikatem Certified Associate in Project Management – CAPM®.
 • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami.
 • Pracownicy biur zarządzania projektami.
 • Wszystkie osoby, chcące poszerzyć swoje kompetencje zgodnie z kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami PMBOK® Guide i potwierdzić je certyfikatem PMP® lub CAPM®.

Korzyści ze szkolenia

 • Korzystanie ze sprawdzonych przez dziesiątki lat, stosowanych powszechnie na całym świecie procesów, praktyk, narzędzi i technik zarządzania projektami, stale rozwijanych przez liczne grono profesjonalistów zarządzania projektami zrzeszonych w Project Management Institute – największej organizacji zawodowej dla zarządzających projektami.
 • Wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem oraz wzrost rentowności projektów dzięki lepszemu planowaniu projektów, efektywnemu wykorzystaniu zasobów, skutecznej obsłudze ryzyk, efektywnej komunikacji i angażowaniu interesariuszy oraz narzędziom monitorowania i kontroli zakresu, budżetu i harmonogramu.
 • Uczestnik szczegółowo zapozna się z najpopularniejszym na świecie kanonem wiedzy o zarządzaniu projektami – PMBOK® Guide.
 • Uczestnik pozna uniwersalną i spójną terminologię zarządzania projektami, umożliwiającą efektywną komunikację w zespołach projektowych oraz z interesariuszami projektów, także w projektach międzynarodowych.
 • Uczestnik zapozna się z rekomendowanymi narzędziami i technikami projektowymi oraz typowymi dokumentami projektowymi i będzie potrafił je dostosować do specyfiki własnych projektów
 • Uczestnik zdobędzie lub rozwinie umiejętności planowania projektów w sposób umożliwiający uniknięcie wielu problemów w trakcie ich realizacji.
 • Uczestnik będzie kompleksowo przygotowany podejścia do egzaminów PMP® oraz CAPM®, zapoznając się nie tylko z wymaganą wiedzą, ale także z formą egzaminu, konstrukcją typowych pytań i metodami odpowiadania na nie.
 • Uczestnik uzyska potwierdzenie 40 godzin formalnej edukacji (contact hours) w zakresie zarządzania projektami, dzięki czemu spełni wymagania dla przystąpienia do egzaminu certyfikującego (35 godzin dla PMP®, 23 godziny dla CAPM®).

Certyfikacja

Certified Associate in Project Management (CAPM®) to certyfikat dla mniej doświadczonych kierowników projektów lub osób początkujących w zakresie zarządzania projektami. Egzamin CAPM® jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się z 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 3 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystania z pomocy, w tym z podręcznika. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Certyfikat wydawany jest na 5 lat – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest ponowne zdanie egzaminu.

Rejestracja na egzamin CAPM®
Rejestracji na egzamin CAPM® dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Instytutu: www.pmi.org, na której kandydat zostanie poproszony o wypełnienie odpowiednich formularzy dotyczących jego wykształcenia oraz posiadanego doświadczenia zawodowego lub przejścia odpowiedniego kursu edukacyjnego. PMI® wyróżnia dwa rodzaje kandydatów:

 • osoby z wykształceniem średnim, które spędziły 1500 godzin roboczych na pracy w zespole projektowym. Wymagane jest w tej opcji wypełnienie formularza Experience Verification Form jednego dla każdego projektu i dołączenie ich do aplikacji. Formularz zawiera informacje o projekcie w którym uczestniczył kandydat oraz dane kontaktowe osoby mogącej potwierdzić wykazywane doświadczenie;
 • osoby z wykształceniem średnim, legitymujące się 23-godzinną edukacją w obszarze zarządzania projektami. Uznawane są kursy/szkolenia realizowane w autoryzowanych przez PMI® instytucjach, jak również uczelniach kształcących w obszarze zarządzania projektami oraz innych wyspecjalizowanych instytucjach.

Wniesienie opłaty egzaminacyjnej
Wraz z rejestracją na egzamin należy wnieść opłatę w wysokości $300 lub €250 (dla członków PMI odpowiednio $225 lub €185). Opłatę uiszcza się za pomocą karty kredytowej. Jeśli w czasie weryfikacji danych kandydata Instytut uzna, że nie zostały spełnione warunki dopuszczające go egzaminu, część opłaty zostanie zwrócona. PMI® dokonuje również wyrywkowego audytu, w czasie którego dogłębnie analizuje dokumentację danej osoby. Może to nastąpić nawet po otrzymaniu certyfikatu. Jeśli w takim przypadku PMI® stwierdzi nieprawidłowości, certyfikat zostaje anulowany, a dana osoba nie ma prawa do zwrotu kosztów egzaminu.

Przystąpienie do egzaminu CAPM®
Po zarejestrowaniu, osoba ubiegająca się o certyfikat CAPM® ma rok na zdanie egzaminu. W tym czasie może przystąpić do niego maksymalnie 3 razy, wnosząc opłatę za kolejne dwie próby w wysokości $200 lub €170 każda (dla członka stowarzyszenia PMI® odpowiednio $150 lub €125). Jeżeli w trakcie trzech podejść nie uda się pozytywnie zdać egzaminu, kolejna próba może nastąpić dopiero po okresie jednego roku od ostatniej. Wymagana jest wtedy ponowna rejestracja i wniesienie opłat.


Project Management Professional (PMP®) to najstarszy na rynku i jeden z najpopularniejszych certyfikatów dla kierowników projektów, wydawany przez największą organizację zrzeszającą profesjonalistów zarządzania projektami – Project Management Institute (PMI®). Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu projektami. Egzamin PMP® jest przeprowadzany za pomocą komputera, składa się z 200 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 4 godziny. W trakcie egzaminu wykluczone jest korzystania z pomocy, w tym z podręcznika. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Certyfikat wydawany jest na 3 lata – żeby przedłużyć jego ważność wymagane jest zdobycie 60 punktów PDU (Professional Development Units).

Rejestracja na egzamin PMP®

Rejestracji na egzamin PMP dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Instytutu: www.pmi.org, na której kandydat zostanie poproszony o wypełnienie odpowiednich formularzy on-line dotyczących wykształcenia i posiadanego doświadczenia zawodowego. Kandydat ubiegający się o certyfikat Project Management Professional (PMP®) w dziedzinie zarządzania projektami musi spełnić wymogi, dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Ponadto musi zadeklarować gotowość przestrzegania kodeksu zawodowego menedżera projektu oraz postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej. PMI® wyróżnia dwa rodzaje kandydatów: 

 • w chwili ubiegania się o certyfikat kandydat musi posiadać przynajmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpowiednik oraz co najmniej 4500 godz. doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania projektem, obejmującego wszystkich pięć grup procesów. Aby spełnić ten warunek, powinien przedłożyć formularze weryfikacyjne wykazujące łącznie 4500 roboczogodzin przepracowanych w ramach projektów realizowanych w ciągu co najmniej 36, nie pokrywających się miesięcy w okresie sześciu lat poprzedzających zgłoszenie do programu. Ponadto w momencie ubiegania się o certyfikat kandydat musi udokumentować zaliczenie co najmniej 35 godz. szkoleń w zakresie zarządzania projektem. Wprawdzie nie ma znaczenia, kiedy kandydat ukończył te szkolenia, ale powinny one obejmować zagadnienia dotyczące zarządzania: jakością, zakresem projektu, czasem, kosztami, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i integracją;
 • w chwili ubiegania się o certyfikat kandydat, który nie posiada dyplomu licencjackiego lub jego ekwiwalentu, ale ma dyplom innej szkoły wyższej lub szkoły średniej, musi mieć minimum 7500 godz. doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania projektem, obejmującego wszystkich pięć grup procesów. Aby spełnić ten warunek, powinien przedłożyć formularze weryfikacyjne wykazujące łącznie 7500 roboczogodzin przepracowanych w ramach projektów realizowanych w ciągu co najmniej 60, nie pokrywających się miesięcy w okresie ośmiu lat poprzedzających zgłoszenie do programu. Ponadto w momencie ubiegania się o certyfikat kandydat musi udokumentować zaliczenie co najmniej 35 godz. szkoleń w zakresie zarządzania projektem. Wprawdzie nie ma znaczenia, kiedy kandydat ukończył te szkolenia, ale powinny one obejmować zagadnienia dotyczące zarządzania: jakością, zakresem projektu, czasem, kosztami, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i integracją.

Każdy kandydat jest zobowiązany wykazać uczestnictwo w minimum 35 godzinach szkoleń, wśród których muszą znaleźć się treści związane z jakością, zakresem, czasem, kosztem, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i zarządzaniem integracją projektu. W czasie rejestracji kandydat akceptuje specjalny Kodeks Postępowania Profesjonalnego Kierownika Projektu.

Wniesienie opłaty egzaminacyjnej
Wraz z rejestracją na egzamin należy wnieść opłatę w wysokości $555 lub €465 (dla członków PMI odpowiednio $405 lub €340). Opłatę uiszcza się za pomocą karty kredytowej. Jeśli w czasie weryfikacji danych kandydata Instytut uzna, że nie zostały spełnione warunki dopuszczające go egzaminu, część opłaty zostanie zwrócona. PMI® dokonuje również wyrywkowego tzw. audytu, w czasie którego dogłębnie analizuje dokumentację danej osoby i może to nastąpić nawet po otrzymaniu certyfikatu. Jeśli w takim przypadku PMI® stwierdzi nieprawidłowości, certyfikat zostaje anulowany, a dana osoba nie ma prawa do zwrotu kosztów egzaminu.

Przystąpienie do egzaminu PMP®
Po zarejestrowaniu, osoba ubiegająca się o certyfikat PMP® ma rok na zdanie egzaminu. W tym czasie może pisać go maksymalnie 3 razy, wnosząc opłatę za kolejne dwie próby w wysokości $375 lub €315 każda (dla członka stowarzyszenia PMI® odpowiednio $275 lub €230).  Jeżeli w trakcie trzech podejść nie uda się pozytywnie zdać egzaminu, kolejna próba może nastąpić dopiero po okresie jednego roku od ostatniej. Wymagana jest wtedy ponowna rejestracja i wniesienie opłat.

Skontaktuj się
z nami

Piotr Hajto

Piotr Hajto Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy
Tel. kom.: 607 327 302
piotr.hajto@inprogress.pl