do góry

PRINCE2 Agile® – szkolenie akredytowane

Termin:

30.01.2017 - 01.02.2017

Miejsce:

Katowice

Cena:

Od 1400

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1400 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1150 zł

Cena podręcznika: 400 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

W dzisiejszych czasach organizacje, stykają się z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami prowadzenia działalności biznesowej, co zmusza je do wprowadzania w krótkim czasie zmian, modyfikacji istniejących produktów bądź świadczonych usług. Dzięki temu poprawiają zdolność do zaspokajania potrzeb interesariuszy.

Jedną z najbardziej popularnych i sprawdzonych w praktyce przez wiele lat metodyk zarządzania projektami jest PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments).

PRINCE2® jest metodyką skutecznego zarządzania projektami w sterowalnym otoczeniu. Niemniej w dzisiejszych czasach prawdziwym wyzwaniem stały się projekty, które są realizowane w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych, ale nie zawsze wiadomo na początku jaki będzie pełny zakres projektu. Inna charakterystyczna cecha dzisiejszych projektów, to często ustalony na początku zarówno czas jak i koszt projektu, który wymusza potraktowanie zakresu jako elementu, który będzie zmieniał się wraz z realizacją projektu, co znacznie utrudnia zastosowanie tradycyjnych tzw. waterfall`owych podejść do zarządzania projektem.

Odpowiedzią na te tendencje stała się metodyka PRINCE2 Agile, która stanowi rozszerzenie standardowej metodyki PRINCE2® „w dół” o elementy związane ze zwinnym wytwarzaniem produktów biznesowych projektu.

Szkolenie trwa 3 dni, językiem wykładowym jest język polski. Jako pierwsza firma szkoleniowa w Polsce oferujemy materiały w języku polskim, które całościowo przygotują do egzaminu. Podręcznik dostępny jest w języku angielskim.

Egzamin w języku polskim realizowany jest 3-go dnia, po zakończonym szkoleniu lub kolejnego dnia, rano. Zapisy na konkretny termin egzaminu odbywają się pierwszego dnia szkolenia.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Różnica między projektem a zwykłą działalnością biznesową
 • Przegląd zwinnych podejść do projektów
 • Mix metodyki PRINCE2 z filozofią Agile
 • Akceptacja i przyjęcie filozofii Agile
 • Sześciokąt ograniczeń projektowych wraz z omówieniem techniki MoSCoW
 • Omówienie procesu Przygotowanie Projektu, Inicjowanie Projektu  z uwzględnieniem Uzasadnienia Biznesowego i podejścia `Cynefin approach`
 • Wymagania i `historyjki użytkownika` <User Stories>
 • Dostosowanie tematu Organizacja do zwinnego zarządzania

 Dzień 2

 • `Servant Leadership`, jako koncepcja przewodzenia przez służenie
 • Pryncypia PRINCE2 a zachowania Agile
 • `Agilometer`, czyli jak mierzyć zwinność i potencjalne ryzyka projektowe
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów z omówieniem metody Scrum, tematu Plany oraz Postępy, szacowania, `wykresów spalania` oraz Grup Zadań
 • Temat Jakość w kontekście doboru Kryteriów Akceptacji <Definition of Done>
 • Procesy Sterowanie Etapem oraz Zarządzanie Końcem Etapu z omówieniem koncepcji częstych wydań oraz retrospektyw
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem

Dzień 3

 • Kontrakty Agile – na co należy zwrócić uwagę
 • Proces Zamykanie Projektu w kontekście zwinnego zarządzania
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Komunikacja z uwzględnieniem organizowania warsztatów
 • Kanban jako jedna z kluczowych technik Agile
 • Lean Start-up jako pomoc w budowaniu wartości biznesu
 • Ogólne wskazówki i rady (badanie `Zdrowia Projektu`, Transformacja, rady dla menedżerów projektów)
 • Podsumowanie
 • Przygotowanie do egzaminu
 • Egzamin

Adresaci szkolenia

 • obecni i przyszli kierownicy projektów,
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2 Agile,
 • osoby znające podstawy metodyki PRINCE2.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki:

 • PRINCE2 Agile daje korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Klienta i dostarczenie mu rozwiązania zgodnego z potrzebami, które często ewoluują w trakcie trwania projektu.
 • PRINCE2 Agile ułatwia efektywną kontrolę zasobów i możliwość sprawnego zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu,
 • PRINCE2 Agile, jako rozwinięcie PRINCE2 zawiera ustalone i sprawdzone najlepsze praktyki zarządzania projektami. Metodyka ta spotkała się z życzliwym przyjęciem jako naturalna kontynuacja rozwoju zarządzania projektami w duchu PRINCE2, dzięki czemu zapewnia wspólny język wszystkim uczestnikom projektu,
 • PRINCE2 Agile promuje częstą i otwartą komunikację jako warunek konieczny sprawnego zarządzania wytwarzaniem produktów projektu.
 • PRINCE2 Agile stosuje priorytetyzację, która pomaga skupiać się na kluczowych elementach rozwiązania oraz uzyskać akceptację dla tworzonego rozwiązania przez szerszą grupę interesariuszy projektu.
 • PRINCE2 Agile wspiera rozwój iteracyjny produktów oraz częste wdrożenia/wydania, co pozwala na szybsze osiągnięcie zakładanego zwrotu z inwestycji (ROI).

Certyfikacja

Szkolenia są organizowane na jednym poziomie zaawansowania i przygotowują do egzaminu PRINCE2 Agile Practitioner (brak poziomu Foundation). Aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest posiadanie jednego z poniższych certyfikatów: PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, IPMA level D (lub wyższy), PMP, CAPM.

Egzamin PRINCE2 Agile daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez PEOPLECERT „PRINCE2 Agile”. Certyfikat wydawany jest bezterminowo.

Egzamin składa się z 50 pytań – za każde z nich można otrzymać 1 punkt. Aby zdać egzamin wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów, tj. 60%. Egzamin trwa 150 minut i można go zdawać w języku polskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2 Agile.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane