do góry

PRINCE2 Agile™ – szkolenie akredytowane

Termin:

02.03.2016 - 04.03.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1400

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1400 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1150 zł

Cena podręcznika: 400 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

W dzisiejszych czasach organizacje, stykają się z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami prowadzenia działalności biznesowej, co zmusza je do wprowadzania w krótkim czasie zmian, modyfikacji istniejących produktów bądź świadczonych usług. Dzięki temu poprawiają zdolność do zaspokajania potrzeb interesariuszy.

Jedną z najbardziej popularnych i sprawdzonych w praktyce przez wiele lat metodyk zarządzania projektami jest PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments).

PRINCE2® jest metodyką skutecznego zarządzania projektami w sterowalnym otoczeniu. Niemniej w dzisiejszych czasach prawdziwym wyzwaniem stały się projekty, które są realizowane w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych, ale nie zawsze wiadomo na początku jaki będzie pełny zakres projektu. Inna charakterystyczna cecha dzisiejszych projektów, to często ustalony na początku zarówno czas jak i koszt projektu, który wymusza potraktowanie zakresu jako elementu, który będzie zmieniał się wraz z realizacją projektu, co znacznie utrudnia zastosowanie tradycyjnych tzw. waterfall`owych podejść do zarządzania projektem.

Odpowiedzią na te tendencje stała się metodyka PRINCE2 Agile, która stanowi rozszerzenie standardowej metodyki PRINCE2® „w dół” o elementy związane ze zwinnym wytwarzaniem produktów biznesowych projektu.

Szkolenie trwa 3 dni, językiem wykładowym jest język polski. Podręcznik oraz materiały są dostępne w języku angielskim. Egzamin w języku angielskim realizowany jest 3-go dnia po zakończonym szkoleniu lub 4-go dnia rano.

Zapisy na konkretny termin egzaminu odbywają się pierwszego dnia szkolenia.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Różnica między projektem a zwykłą działalnością biznesową
 • Przegląd zwinnych podejść do projektów
 • Mix metodyki PRINCE2 z filozofią Agile
 • Akceptacja i przyjęcie filozofii Agile
 • Sześciokąt ograniczeń projektowych wraz z omówieniem techniki MoSCoW
 • Omówienie procesu Przygotowanie Projektu, Inicjowanie Projektu  z uwzględnieniem Uzasadnienia Biznesowego i podejścia „Cynefin approach”
 • Wymagania i „historyjki użytkownika” <User Stories>
 • Dostosowanie tematu Organizacja do zwinnego zarządzania

 Dzień 2

 • „Servant Leadership” jako koncepcja przewodzenia przez służenie
 • Pryncypia PRINCE2 a zachowania Agile
 • „Agilometer”, czyli jak mierzyć zwinność i potencjalne ryzyka projektowe
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów z omówieniem metody Scrum, tematu Plany oraz Postępy, szacowania, „wykresów spalania” oraz Grup Zadań
 • Temat Jakość w kontekście doboru Kryteriów Akceptacji <Definition of Done>
 • Procesy Sterowanie Etapem oraz Zarządzanie Końcem Etapu z omówieniem koncepcji częstych wydań oraz retrospektyw
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem

Dzień 3

 • Kontrakty Agile – na co należy zwrócić uwagę
 • Proces Zamykanie Projektu w kontekście zwinnego zarządzania
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Komunikacja z uwzględnieniem organizowania warsztatów
 • Kanban jako jedna z kluczowych technik Agile
 • Lean Start-up jako pomoc w budowaniu wartości biznesu
 • Ogólne wskazówki i rady (badanie „Zdrowia Projektu”, Transformacja, rady dla menedżerów projektów)
 • Podsumowanie
 • Przygotowanie do egzaminu
 • Egzamin

Adresaci szkolenia

 • obecni i przyszli kierownicy projektów,
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2 Agile,
 • osoby znające podstawy metodyki PRINCE2 – warunek konieczny.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki:

 • PRINCE2 Agile daje korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Klienta i dostarczenie mu rozwiązania zgodnego z potrzebami, które często ewoluują w trakcie trwania projektu;
 • PRINCE2 Agile ułatwia efektywną kontrolę zasobów i możliwość sprawnego zarządzania ryzykiem biznesowym oraz ryzykiem projektu;
 • PRINCE2 Agile, jako rozwinięcie PRINCE2 zawiera ustalone i sprawdzone najlepsze praktyki zarządzania projektami. Metodyka ta spotkała się z życzliwym przyjęciem jako naturalna kontynuacja rozwoju zarządzania projektami w duchu PRINCE2, dzięki czemu zapewnia wspólny język wszystkim uczestnikom projektu;
 • PRINCE2 Agile promuje częstą i otwartą komunikację jako warunek konieczny sprawnego zarządzania wytwarzaniem produktów projektu;
 • PRINCE2 Agile stosuje priorytetyzację, która pomaga skupiać się na kluczowych elementach rozwiązania oraz uzyskać akceptację dla tworzonego rozwiązania przez szerszą grupę interesariuszy projektu.
 • PRINCE2 Agile wspiera rozwój iteracyjny produktów oraz częste wdrożenia/wydania, co pozwala na szybsze osiągnięcie zakładanego zwrotu z inwestycji (ROI).

Certyfikacja

Szkolenia są organizowane na jednym poziomie zaawansowania i przygotowują do egzaminu PRINCE2 Agile Practitioner (brak poziomu Foundation). Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu PRINCE2 Practitioner.

Egzamin PRINCE2 Agile daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez PEOPLECERT „PRINCE2 Agile”. Certyfikat wydawany jest bezterminowo.

Egzamin składa się z 50 pytań – za każde z nich można otrzymać 1 punkt. Aby zdać egzamin wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów, tj. 60%. Egzamin trwa 150 minut i można go zdawać wyłącznie w języku angielskim. Osobom, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, przysługuje dodatkowy czas 40 minut. W tym wypadku egzamin trwa 190 minut. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2 Agile.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane