do góry

Podstawy zarządzania projektami według PMI®

Termin:

07.04.2016 - 08.04.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 1200 zł

PDU: 14

Program szkolenia

 1. Terminologia PMBOK® Guide. Projekty w organizacji
  • Projekty, programy, portfele, PMO i związki między nimi.
  • Projekty w organizacji. Projekty a działalność operacyjna. Rola projektów w realizacji strategii.
  • Typowe formy struktur organizacyjnych zarządzania projektami.
  • Podstawowe role projektowe. Kompetencje kierownika projektu.
  • Cykl życia projektu i jego rodzaje.
  • Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektem.
  • Grupy procesów zarządzania projektami – relacje pomiędzy nimi.
 2. Inicjowanie projektu.
  • Tworzenie Karty Projektu.
  • Identyfikacja i analiza interesariuszy projektu.
 3. Planowanie projektu.
  1. Zbieranie wymagań i określanie zakresu projektu.
  2. Tworzenie struktury podziału prac – WBS. Rola WBS w zarządzaniu projektem.
  3. Tworzenie diagram sieciowego. Rodzaje zależności między zadaniami.
  4. Metoda ścieżki krytycznej.
  5. Szacowanie czasu trwania zadań oraz niezbędnych zasobów. Metody szacowania.
  6. Tworzenie harmonogramu – wykres Gantta.
  7. Narzędzia do harmonogramowania (np. MS Project) – w czym pomagają i dlaczego warto je stosować.
  8. Bilansowanie zasobów.
  9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie – podstawy i terminologia.
  10. Identyfikowanie ryzyk.
  11. Analiza ilościowa i jakościowa ryzyk. Sposoby oceny prawdopodobieństwa i skutków ryzyk.
  12. Planowanie i wdrażanie reakcji na ryzyka.
 4. Zarządzanie realizacją oraz monitorowanie i kontrola projektu.
  • Zarządzanie ludźmi w projekcie. Budowa i rozwój zespołu projektowego.
  • Angażowanie interesariuszy i zarządzanie ich oczekiwaniami.
  • Przeglądy ryzyk.
  • Wprowadzenie do metody wartości wypracowanej (Earned Value).
  • Monitorowanie i raportowanie stanu realizacji projektu. Co warto monitorować i raportować?
 5. Zamykanie projektu.
  • Powody zamknięcia projektu.
  • Ocena końcowa projektu.
  • Gromadzenie i przekazywanie doświadczeń (lessons learned). Przegląd poprojektowy.

Adresaci szkolenia

 • początkujący oraz mniej doświadczeni kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych, pragnący rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami,
 • doświadczeni kierownicy projektów, chcący skonfrontować swoje umiejętności i doświadczenia z zestawem najlepszych praktyk opisanych w PMBOK® Guide,
 • pracownicy biur zarządzania projektami,
 • wszystkie osoby, chcące uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności o najlepsze praktyki zarządzania projektami według PMBOK® Guide.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla organizacji wynikające z poznania i stosowania PMBOK® Guide:

 • wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem oraz wzrost rentowności projektów dzięki lepszemu planowaniu projektów, efektywnemu wykorzystaniu zasobów, skutecznej obsłudze ryzyk, efektywnej komunikacji i angażowaniu interesariuszy oraz narzędziom monitorowania i kontroli zakresu, budżetu i harmonogramu;
 • możliwość ujednolicenia praktyk i standaryzacji procesów zarządzania projektami w organizacji na podstawie elastycznego, a zarazem spójnego kanonu wiedzy;
 • stosowanie terminologii i języka zarządzania projektami rozumianych spójnie na całym świecie, usprawniające komunikację w ramach projektów realizowanych w środowisku międzynarodowym;
 • korzystanie ze sprawdzonych przez dziesiątki lat, stosowanych powszechnie na całym świecie procesów, praktyk, narzędzi i technik zarządzania projektami, stale rozwijanych przez liczne grono profesjonalistów zarządzania projektami zrzeszonych w Project Management Institute – największej organizacji zawodowej dla zarządzających projektami.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał podstawy zarządzania projektami według PMBOK® Guide – kanonu wiedzy o zarządzaniu projektami, wydawanego przez Project Management Institute, największą światową organizację zrzeszającą kierowników projektów;
 • potrafił stosować uniwersalną i spójną terminologię zarządzania projektami, umożliwiającą efektywną komunikację w zespołach projektowych oraz z interesariuszami projektów, także w projektach międzynarodowych;
 • znał i rozumiał logikę PMBOK® Guide: obszary wiedzy, cykl życia projektu, procesy zarządzania projektem;
 • potrafił zastosować najważniejsze narzędzia i techniki zarządzania projektami oraz typowe dokumenty projektowe;
 • rozwinie umiejętności planowania projektów, zarządzania ich realizacją, monitorowania i kontrolowania oraz zamykania projektów zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami.
Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane