do góry

MoP® Foundation – szkolenie akredytowane

Termin:

23.11.2016 - 25.11.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 21

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do MoP

 • Ład zarządzania zmianą biznesową w organizacji
 • Definicja portfela i zarządzania portfelem
 • Definicja programu i zarządzania programem
 • Definicja projektu i zarządzania projektem
 • Składowe  MoP
 • Dwa cykle: definiowania i dostarczania
 • Cele i korzyści zarządzania portfelem

2. Wdrożenie, utrzymanie i pomiar

 • Podejścia do wdrażania zarządzania portfelem
 • Dojrzałość organizacji P3M3
 • Efektywność zarządzani portfelem – KPI

3. Kontekst strategiczny i organizacyjny

 • Codzienna działalność operacyjna (BAU)
 • Planowanie strategiczne
 • Budżetowanie i alokacja zasobów
 • Zarządzanie programem i projektem
 • Zarządzanie efektywnością/ wydajnością
 • ‎Ład korporacyjny

4. Pryncypia Zarządzania Portfelem

 • Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla
 • Powiązanie z ładem
 • Powiązanie ze strategią
 • Biuro Portfela
 • Kultura energicznych zmian

5. Cykl definiowania Portfela

 • Przeznaczenie cyklu definiowania portfela
 • Rezultaty dobrze funkcjonującego cyklu definiowania portfela
 • Praktyki cyklu definiowania portfela:
  – Zrozum
  – Kategoryzuj
  – Priorytetyzuj
  – Równoważ
  – Planuj
 • Techniki używane w definiowania portfela

6. Cykl realizacji Portfela

 • Przeznaczenie cyklu realizacji potrfela
 • Rezultaty dobrze funkcjonującego cyklu realizacji portfela
 • Praktyki cyklu realizacji portfela:
  – Kontrola zarządcza
  – Zarządzanie korzyściami
  – Zarządzanie finansami
  – Zarządzanie ryzykiem
  – Angażowanie interesariuszy
  – Ład organizacyjny
  – Zarządzanie zasobami
 • Techniki używane w realizowaniu portfela

7. Role

 • Grupa ds. ukierunkowania portfela lub Komitet inwestycyjny
 • Grupa ds. postępów portfela lub Komitet ds. realizacji zmian
 • Dyrektor ds. zmian biznesowych lub Dyrektor portfela
 • Menadżer portfela
 • Menadżer korzyści portfela

8. Dokumentacja Portfela

 • Struktura zarządzania portfelem
 • Strategia portfela
 • Plan realizacji portfela
 • Struktura zarządzania korzyściami portfela
 • Plan realizacji korzyści portfela
 • Plan finansowy portfela
 • Harmonogram zasobów portfela
 • Plan angażowania interesariuszy i komunikacji
 • Pulpit zarządczy

9. Przykładowy egzamin MoP Foundation wraz z wyjaśnieniami (wskazówki dla kandydatów)

Adresaci szkolenia

 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
 • osoby odpowiedzialna ze ocenę inwestycji i uzasadnień biznesowych,
 • osoby z wyższego kierownictwa, chcące wprowadzić ustrukturyzowane podejście do zarządzanie portfelem,
 • osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez AXELOS.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie zasad zarządzania portfelem;
 • poznanie elementów wymagających szczególnej uwagi w procesie maksymalizacji zwrotu z inwestycji w portfelu;
 • poznanie kluczowych ról i obowiązków w portfelu.
 • przygotowanie do oficjalnego, akredytowanego egzaminu MoP® Foundation.

Korzyści dla firmy:

 • eliminacja zbędnych, powielających się i mało opłacalnych programów i projektów,
 • usprawnienie koordynacji istniejących funkcji i procesów,
 • zapewnienie, że ograniczone zasoby są przydzielane tak, aby zoptymalizować ich strategiczny wpływ, koordynacja realizacji i utrzymanie strategicznego dopasowania;
 • inwestowanie w programy i projekty w kontekście bieżących warunków środowiskowych I lepsza koordynacja inwestycji w programy i projekty, polepszenie zarządzania ryzykiem i promowanie współpracy;
 • zwiększenie przejrzystości, odpowiedzialności i ładu organizacyjnego.

Certyfikacja

Egzamin MoP® Foundation  

Celem egzaminu na poziomie Foundation jest sprawdzenie, czy kandydat zna i rozumie filozofię MoP na tyle, aby móc podjąć pracę w charakterze wykwalifikowanego członka biura ds. zarządzania portfelem oraz na różnorodnych stanowiskach związanych z zarządzeniem portfelem.

Przebieg egzaminu MoP Foundation:

 • egzamin składa się z 50 pytań – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa,
 • egzamin można zdawać wyłącznie w języku angielskim,
 • aby zaliczyć egzamin należy uzyskać 25 punktów – 50%,
 • egzamin trwa 40 minut, o
 • osobom, których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 10 minut,
 • niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych.

 

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane