do góry

AgilePM™ Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane

Program szkolenia

AgilePM™ Foundation

 1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 3. Przygotowanie do sukcesu
 4. Proces DSDM
 5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 6. Produkty DSDM
 7. Kluczowe praktyki DSDM
 8. Planowanie i kontrola
 9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM™ Foundation.
 10. Egzamin AgilePM™ Foundation

AgilePM™ Practitioner

 1. Role i obowiązku – punkt widzenia kierownika projektu
 2. Zwinne zarządzanie projektem w cyklu życia wg DSDM
 3. Efektywne użycie produktów
 4. Dostarczanie na czas – połączenie technik MoSCoW i Timeboxing
 5. Ludzie, zespoły i interakcje
 6. Wymagania i User Stories
 7. Szacowanie – jak i kiedy
 8. Planowanie w cyklu życia wg DSDM
 9. Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 10. Zarządzanie ryzykiem
 11. Dostosowanie
 12. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM™ Practitioner.
 13. Egzamin AgilePM™ Practitioner.

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektów,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM™,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM™ Foundation,
 • osoby zainteresowane, podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i udokumentowaniem kompetencji rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM™ Practitioner.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • umiejętne i efektywne wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z DSDM®,
 • dobieranie odpowiednich elementów metodyki DSDM do określonych sytuacji w projekcie,
 • kontrola przebiegu projektu,
 • zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym,
 • umiejętność przydzielania konkretnych osób do ról wymaganych w projekcie,
 • zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów,
 • przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM™ Foundation oraz AgilePM™ Practitioner.

Korzyści dla firmy:

 • poprzez zastosowanie rozwoju iteracyjnego, DSDM® zapewnia większe zaangażowanie interesariuszy biznesowych w całym cyklu życia projektu. Tego typu sposób pracy może przynieść korzyści, o których mowa w punktach poniżej,
 • przedstawiciele biznesu mają większe możliwości wpływania na rozwój produktu i w większym stopniu czują się właścicielami produktu zarówno, gdy jest on rozwijany, jak również w trakcie prac wdrożeniowych,
 • ustalenie priorytetów wymagań pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu,
 • ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostanie znacznie ograniczone,
 • wdrożenie do użytku produkcyjnego może być znacznie łatwiejsze dzięki bliskiej i efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM™ Foundation oraz AgilePM™ Practitioner.

Egzamin AgilePM™ Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM™ Foundation jest bezterminowy.

Szkolenie Foundation trwa 2 dni. Z końcem 2-go dnia szkoleń przewidujemy egzamin certyfikujący.


Egzamin AgilePM™ Practitioner to test wyboru składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. W trakcie egzaminu można zdobyć maksymalnie 80 punktów. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 40 punktów. Egzamin trwa 150 minut i można go zdawać jedynie w języku angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgilePM™ Agile Project Management Handbook v2” – dostępny wyłącznie w języku angielskim. Certyfikat AgilePM™ Practitioner jest bezterminowy. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Szkolenie Practitioner trwa 2 dni. A egzamin odbywa się kolejnego dnia.