do góry

AgilePM™ Foundation – szkolenie akredytowane

Program szkolenia

 1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 3. Przygotowanie do sukcesu
 4. Proces DSDM
 5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 6. Produkty DSDM
 7. Kluczowe praktyki DSDM
 8. Planowanie i kontrola
 9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.
 10. Egzamin AgilePM™ Foundation

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektów,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM™,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM™ Foundation.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • umiejętne i efektywne wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z DSDM®,
 • dobieranie odpowiednich elementów metodyki DSDM do określonych sytuacji w projekcie,
 • kontrola przebiegu projektu,
 • zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym,
 • umiejętność przydzielania konkretnych osób do ról wymaganych w projekcie,
 • zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów,
 • przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM™ Foundation.

Korzyści dla firmy:

 • poprzez zastosowanie rozwoju iteracyjnego, DSDM® zapewnia większe zaangażowanie interesariuszy biznesowych w całym cyklu życia projektu. Tego typu sposób pracy może przynieść korzyści, o których mowa w punktach poniżej;
 • przedstawiciele biznesu mają większe możliwości wpływania na rozwój produktu i w większym stopniu czują się właścicielami produktu zarówno, gdy jest on rozwijany, jak również w trakcie prac wdrożeniowych;
 • ustalenie priorytetów wymagań pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu,
 • ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostanie znacznie ograniczone,
 • wdrożenie do użytku produkcyjnego może być znacznie łatwiejsze dzięki bliskiej i efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Certyfikacja

Format egzaminu AgilePM™ Foundation:

 • test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt,
 • egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku angielskim,
 • nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie
 • certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.

Szkolenie na poziomie Foundation trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Z końcem 2-go dnia szkoleń przewidujemy egzamin certyfikujący. 

Skontaktuj się
z nami

Piotr Hajto

Piotr Hajto Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy
Tel. kom.: 607 327 302
piotr.hajto@inprogress.pl